Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

121. "Tu levou nohu má od Boha." - Mistrovství světa ve fotbale.

120. Zdržela mě na ulici cigánka, že mi chce povědět, co mě čeká. Když jsem ji řekl, že jsem křesťan, požehnala mi a ustoupila z cesty. Vida.

119. "Vzal její hřích na sebe" u G. Greena znamená, že "si nasadil kondom při souloži s katoličkou".

118. Poznal jsem dalšího člověka, který se ujímá zatoulaných koček. Stále však neznám nikoho, kdo by se nezištně ujímal zbloudilých lidí.

117. Při výstupu na Svatý kopeček se bavili komentováním jednotlivých zastavení křížové cesty: "Hele, zase o něco zakopl."...

116. Při první návštěvě ji pastoroval velmi profesionálně. Při druhé mluvili otevřeně o věcech intimních. Při třetí skončil v misionářské poloze.

115. Víme, že Ho neposloucháme. Řekneme však, že neslyšíme, že k nám nemluví.

114. Nemáte jasno o existenci démonů? Začtěte se do internetové diskuse, skoro do kterékoliv.

113. "Oslav výročí církve husitské se účasnila i ministryně obrany." Tradice se mají dodržovat.

112. Čeští evangelíci nemají žádnou politickou teologii, kéž by zachovávali aspoň to nejnutnější z ní: že nemáme čekat žádného politického Mesiáše.

111. Před léty jsem se tady vysmíval saleziánům, jak objíždějí světové turné s ostatky Dona Bosca. Proto tu dnes musím napsat, že evangelický band, zpívající písně Sváti Karáska ho tahá po koncertech jako frontmana, ač je po mrtvici a nemůže zpívat. 17-11-28

110. "Karafiátovi Broučci si odůvodňují své noční reje s lucerničkami tím, že svítí lidem. Protože však tak činí na místech odlehlých a lidé beztoho v noci spí, je už z kontextu knihy patrno, že je to zcela zbytečné a motivace bude zřejmě jinde."

109. Vidíš, člověče, jak jsi skončil. Je psáno: "Bohu jedinému se budeš klanět a jemu sloužit", a teď se v parku ponižuješ před svým psím miláčkem, abys sebral jeho hovna.

108. Obdivuji jehovisty pro jejich mučednickou odvahu.

107. Co by vlastně se mnou bylo, kdybych se nemodlil? Neumím si to představit. Jak bych vůbec žil?

106. Západ rád všechno odlehčuje, od jogurtu po batérie. Nejvíce se mu to ovšem myslím daří s křesťanstvím.

105. Kontranaděje doby požitkářské podle nápisu v kavárně: "Spát můžete v hrobě."

104. Na tureckém letišti vedle sebe čtvery dveře: pánské WC, prayer room for men, prayer room for women, WC dámské. Otázka mě k tomu napadla židovská: a to se nemůžu modlit rovnou na záchodku?

103. Dovolená s all inclusive - předjímka nebeské blaženosti. Pokušení k přežírání a opíjení.

102. "Hell dance strip", klub v Ostravě, "přehlídka lidské krásy". Jó, bývaly doby, kdy ďábel to, že lidi ovládá, spíše skrýval.

101. K eucharistii nesmíme asi proto, že patronkou jednoty církve jmenovali katolíci Pannu Marii, a ta má dost důvodů být na neuctivé evangelíky naštvaná.

100. Hádám se se svým rádoby chytrým mobilem. Když do sms napíšu „modlím“, opraví mi to na „myslím“, a já ho musím přesvědčovat, že se opravdu i „modlím“.

99. Modernisté v evangelické církvi si myslí, že víno se při večeři Páně dětem nepodává proto, že je v něm alkohol.

98. Jako evangelík to v katolickém prostředí dost schytávám. Snad mi to Bůh připočte jako zásluhu.

97. Prý "progresivní přístup koupališť", která umožňují pohyb naháčů. Kdyby novináři znali první stránky Bible, psali by o regresi, a to extrémní

96. V bráně arcibiskupství nějaký uslintaný obejda, potlouká se tady mnoho bezďáků, ale tohoto podpírali a laskavě na něj mluvili, takže asi bývalý nejméně kněz.

95. Nejhnusnější na evangelících je, že pijí z jednoho kalicha. Katolíci to nedělají - dnes jsem se dověděl dokonce, že jeden katolický kněz svým farníkům zdůvodňoval, že tohle by přece nechtěli.

94. Zamilovanost - nekritická fáze lásky - trvá maximálně dva roky. Kdyby byli kazatelé ochotni střídat sbory s takovou frekvencí, byly by před námi éra nádherného souznění kazatelů s jejich sbory.

93. „A teď vám povím něco, co vás velmi pobaví: v 70. létech býval tady v budově arcibiskupství kněžský seminář a zde v Trůnním sále stával pingpongový stůl.“ Tak to je tedy pecka. Až doteď si asi nikdo z nás, účastníků prohlídky, neuměl představit, že by kandidáti kněžství mysleli na něco jiného než na modlení.

92. Jediným náboženským pořadem, který se v České televizi prosadil do prime-timu, je losování Šťastných 10. Vždy na začátku moderátor divákům slibuje přízeň Štěstěny - a je to takové malé misijní kázáníčko.

91. V katolickém kostele na Bílou sobotu ukazují Ježíšův hrob, pak na chvíli zamknou, tělo někam odnesou, a v neděli ráno tvrdí, že se stal zázrak, že byl Ježíš vzkříšen.

90. Chválíme tě, Ježíši, že jsi nám svou obětí zajistil nejdelší víkend v roce.

89. Farář, s ordinací a po instalaci, je něčím mezi lékařem a trubkou.

88. Na dveřích kříž. Červený.

87. "Ježíš miluje chudé a potřebné, ale zdá se, že Ježíšek má raději děti bohatých rodičů."

86. "Ptala jsem se dětí, jestli znají nějaké písničky o zvířátkách, a on začal: "Beránku Boóžíí....""

85. Nájemný klaun Hopsalín dělá při Vánočních besídkách mezi dětmi v mateřských školách (sic!) sexistické narážky na Marii a způsob, jakým otěhotněla. Rád bych mu vzkázal: "Pane, dě*ka jste vy."

84. "Pane faráři, budou Vánoce. Můžete nám přinést kousek toho duchovna?"

83. Tělo hyne, přežívá duše a fejsbukový profil.

82. Na úpatí Hostýna stojí socha Panny Marie, kterou "zhotovili studenti Arcibiskupského semináře". Snad si to chlapci celibátníci v rukodílně pěkně užili.

81. Zasténala: "Ó Bože", a tak jsem věděl, že ze všech přítomných se mám právě já zeptat, co ji trápí.

80. Na Hané znamená "podobojí": že pijete bílé víno i červené.

79. Za chvíli začíná mše - a lidé se v kostele modlí. Pro evangelíka dost nepochopitelný zážitek. (Evangelická tradice totiž učí v tomto punktu jinak: lidé před bohoslužbami spolu kecají a je marné snažit se je to odnaučit.)

78. Protivný týpek, ten Vinnetou, jak nesleze z koně a všude vede důležité řeči, že jsou všichni lidi bratři. Nemohl jsem se dočkat, až ho zabijí. - Šikovně ho parodoval Ježíš, když jel na oslu.

Abrahamovy příběhy 18

Gn 23 Dám za to pole stříbro. Vezmi je ode mne
1 Sára byla živa sto dvacet sedm let; to jsou léta Sářina života. 2 Zemřela v Kirjat-arbě, což je Chebrón v kenaanské zemi. Abraham přišel, aby nad Sárou naříkal a oplakával ji. 3 Pak od zemřelé vstal a promluvil k Chetejcům: 4 "Jsem tu u vás host a přistěhovalec. Dejte mi u vás do vlastnictví hrob, kam bych zemřelou pohřbil." 5 Chetejci Abrahamovi odpověděli: 6 "Slyš nás, pane. Jsi mezi námi jako kníže Boží; pochovej svou zemřelou v nejlepším z našich hrobů. Nikdo z nás ti neodepře svůj hrob, abys mohl zemřelou pohřbít." 7 Abraham se nato Chetejcům, lidu té země, uklonil 8 a promluvil k nim dále: "Souhlasíte-li, abych zde svou zemřelou pohřbil, slyšte vy mne: Přimluvte se za mne u Efróna, syna Sócharova, 9 ať mi přenechá svou makpelskou jeskyni, která je na konci jeho pole; ať mi ji před vámi přenechá za plnou cenu stříbra, abych měl vlastní hrob." 10 Efrón zasedal uprostřed Chetejců. Efrón chetejský tedy Abrahamovi v přítomnosti Chetejců odpověděl přede všemi, kteří měli přístup do rady v bráně toho města: 11 "Nikoli, pane; slyš ty mne. To pole je tvé, i ta jeskyně na něm je tvá; dávám ti ji před očima synů svého lidu. Tam pochovej svou zemřelou." 12 I uklonil se Abraham před lidem té země 13 a v přítomnosti lidu té země pravil Efrónovi: "Raději slyš ty mne. Dám za to pole stříbro. Vezmi je ode mne a já tam svou zemřelou pochovám." 14 Efrón Abrahamovi odpověděl: 15 "Pane, slyš ty mne. Pozemek má cenu čtyř set šekelů stříbra. Co to pro nás znamená? Jen pochovej svou zemřelou." 16 Abraham souhlasil a odvážil Efrónovi stříbro, jak on sám v přítomnosti Chetejců navrhl, čtyři sta šekelů stříbra, běžných mezi obchodníky. 17 Tak připadlo Efrónovo pole v Makpele naproti Mamre, pole i s jeskyní na něm a všechno stromoví na poli i na všem jeho pomezí kolem, 18 do Abrahamova majetku před očima Chetejců, všech, kdo měli přístup do rady v bráně jeho města. 19 Abraham potom svou ženu Sáru pohřbil v té jeskyni na poli v Makpele naproti Mamre, jež je u Chebrónu v kenaanské zemi. 20 Tak připadlo pole Chetejců i s jeskyní na něm Abrahamovi, aby měl vlastní hrob.

Přátelé v Kristu,
Abrahamovi umřela manželka, jeho milovaná Sára. A Abraham truchlí nad její ztrátou.
Abraham přišel, aby nad Sárou naříkal a oplakával ji. Představme si velkého praotce, jak hlasitě naříká, bije se do prsou, má slzy v očích. To prosím byla ještě doba, kdy se něco takového ještě nepovažovalo za slabost. Chlap Abraham, moudrý stařec, dává volný průběh svým emocím. A je i v tomto velký, jako člověk, kterému nechybí city, který se dovedl jindy naplno radovat a teď se dovede naopak také rmoutit. Rozvádím to tady proto, abychom si toho všimli. Bible je knihou plnou citů. Tím se zřetelně odlišuje například od pozdější stoické tradice nebo také od většiny tradic východních, kde se lidským ideálem stala duševní vyrovnanost až lhostejnost k vnějším dojmům. A když Abraham pláče, není to slabost charakteru, a není to u něj ani slabost víry. Když lidé ve Starém zákoně truchlí nad zemřelými, není to proto, že by nevěřili, ještě nevěřili v posmrtný život, že by toto byla až vymoženost křesťanů, kteří slyšeli zvěst o vzkříšení. Ne, už Izraelci žili v jistotě, že Bůh má v moci i smrt. Když Abraham truchlí, není to projev zoufalství nad prázdnotou smrtí, projevuje prostě svou bolest nad tím, že se musí v tuto chvíli rozloučit s blízkým člověkem, do té doby než…, než co? - starozákonní člověk neví, co bude po smrti, ale už věří, má jistou naději, že Hospodin je Bohem živých i mrtvých.

A teď je potřeba Sáru někde pohřbít. Docela zdlouhavě se tady řeší otázka získání místa pro hrob. Zdlouhavě proto, že místo, které Abraham koupí, bude prvním místem v zemi, které bude vlastnit. Půjde o první závdavek toho, že potomkům Abrahamovým má jednou podle Božího zaslíbení patřit tato země celá. Sářin hrob bude zároveň malý náznak, že se naplní velké Boží zaslíbení: tobě, Abrahame, dám celou tuto zemi. – A Abraham tedy domlouvá kus pozemku pro hrob své Sáry s místními, vždyť „jsem tu u vás jako host a přistěhovalec“, řekne jim. A Chetejci Abrahamovi odvětili: „Slyš nás, pane. Jsi mezi námi jako kníže Boží; pochovej svou zemřelou v nejlepším z našich hrobů. Nikdo z nás ti neodepře svůj hrob, abys mohl svou zemřelou pohřbít.“ To řeknou Chetejci, a i dále se domlouvání nese v tomto duchu. Obě strany jsou k sobě vlídné a čestné. Chci připomenout, že se s tím u Abrahama setkáváme už po několikáté, že s ním pohané jednají uctivě, a že on jejich vstřícnost jenom dotahuje. (Kdybyste četli biblický výklad, který ke knize Genesis vydala naše církev, našli byste tam hromadu podezření, že tady ti pohané jednají jen z vypočítavosti, že se za jejich slovy nachází jenom úlisnost. Že si chtějí Abrahama zavázat, donutit ho k náboženskému splynutí. Já nevím, tak moc studovaný zase nejsem, ale když čtu tento příběh tak, jak je napsán, nevidím v něm ani špetku záludnosti. Opravdu máme takový problém uvěřit, že i pohané mohou jednat s čistými úmysly? Snad ne, snad to uznat umíme.) A raději bychom se místo podezírání mohli radovat nad tím, když spolu lidé jednají čestně a dokonce vstřícně. Je to pro mne velkým povzbuzením, kdykoliv se s tím setkám. Tady v našem příběhu Chetejci nabízejí Abrahamovi, ať si pozemek pro hrob Sáry sám vybere, třeba i mezi nejlepšími. A Abraham se Chetejcům ukloní, a žádá o makpelskou jeskyni, která patři muži jménem Efrón. Chtěl by ji koupit za plnou cenu stříbra. A Efrón mu ji v přítomnosti všech nabízí zadarmo, jako dar. „Nikoli, pane, slyš ty mne. To pole je tvé, i ta jeskyně je tvá; dávám ti ji před očima synů svého lidu. Tam pochovej svou zemřelou.“ I uklonil se Abraham znovu a trvá na tom, že za jeskyni zaplatí. Nakonec dává Efrónovi čtyři sta šekelů stříbra, plnou cenu pozemku i jeskyně. Smlouvání končí podle lidské moudrosti: „přáteli buďme, dluhy si plaťme.“

Abraham odmítl vzít si pozemek jako dar. Nechce zůstat nic dlužen, nechce zůstat zavázán. A já bych u tohoto tématu rád ještě chvíli zůstal. Vím, že téma dluhů a závazků je pro mnohé z nás důležité. Jak je to: můžeme se u někoho zadlužit? A co máme dělat, když někdo něco dluží nám, a nemá se k vrácení? Nejprve je k tomu možno říci toto: když Abraham nechce pozemek zadarmo, když trvá na tom, že ho zaplatí, je to postoj blízký tomu, co řekl apoštol Pavel. Totiž: „Nikomu nebuďte nic dlužni.“ „Dávejte každému, co jste povinni: i daň, komu daň. Clo, komu clo.“ (Ř 13,7n) Základně tedy platí: buďte se všemi vyrovnáni, odplácejte za dobré dobrým, nemějte u nikoho dluhy. Tak by to mělo být, tak vypadá pevná základna lidských vztahů. Není to však všechno. Ježíš tady na své učedníky vznáší náročný požadavek. Klade na nás v tomto směru veliký úkol, s kterým si možná ani nevíme rady. Ježíš řekne: „Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět.“ (L 6,35) A jen o pár veršů dále to zopakuje jinými slovy, a tedy zdůrazní: „Milujte i své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. (6,36)“ Za takové půjčování a rozdávání je nám přislíbená nebeská odměna, ale přece jen: kdo by to tak bezelstně dovedl, půjčovat a nechtít zpátky? Kdo to zvládne, rozdávat svůj majetek a nečekat vrácení? A stejně náročný je na nás křesťany vlastně i apoštol Pavel. Ta slova o tom, že my sami nemáme nikomu být nic dlužni, totiž pokračují: „Nikomu nebuďte nic dlužni - než abyste se navzájem milovali.“ To je jediná výjimka. Jedinou výjimku tady byl apoštol nucen připustit: dluhy v lásce. Tyto dluhy jsou nevyhnutelné. V lásce stále dlužni zůstáváme. To si musíme připustit. Také my sami zůstáváme vůči druhým dlužníky. A oni nás musí snášet i s tímto dluhem lásky. Dluhy v lásce si prostě navzájem odpouštět musíme, není možné, že bychom byli někdy s někým vyrovnáni, nestane se, že bychom dali byť jedinému člověku tolik lásky, kolik mu jí dát máme.

Četli jsme dnes, jak Abraham kupoval hrob pro svou ženu Sáru. Chetejci Efrónovi za jeho pozemek platí. Nezůstává mu nic dlužen. Ale Abraham zároveň v tuto chvíli ví, že to, co si může koupit, že to je jen takový malý, skoro směšný závdavek toho, co dostane z Boží milosti, od Boha darem. Je to jen malý kousíček země, která mu jednou má patřit celá. A dar země zaslíbené je pro starozákonního člověka viditelným znamením Boží milosti, toho, co si člověk nezasloužil, nekoupil. Stejným znamením Boží milosti, kterou si člověk nemůže koupit ani zasloužit, je pro křesťana Ježíš Kristus. On sám je čistým ztělesněním lásky, a proto i naší posilou v lásce. On jediný, protože se pro nás cele vydal, může říci: „dávej, a nechtěj zpátky“. „Buď milostiv.“ Toto poznání a pocit, že jsme v Kristu dostali něco, co jsme si absolutně nemohli pořídit za své peníze ani za své dobré skutky, odpuštění a dobrou naději, ty jsou pro víru naprosto základní. (Připomínám, že dnes je Den reformace a připomínám Lutherovo heslo sola gratiae – z pouhé milosti, z pouhé Boží milosti jsme to, co jsme). To, co máme, dostáváme nezaslouženě. Tato víra nám pak může dát sílu, aby tě neničilo, když ti někdo nesplatí dluh, a také sílu, abys stále znovu zkoušel svou lásku, i když v ní vždy zůstaneš dlužen.

Pane Bože, děkujeme, že ty nás vyučuješ lidské vstřícnosti a poctivosti.
Posiluj nás, abychom nadto dovedli být milosrdní a slitovní.