Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

147. Tak jsem se ve 146 trochu spletl. Mnohé parodie sice vznikají, ale premiér sám v takových hlášeních pokračuje: "Astrologický svět nám říká, že novoluní v raku s sebou přináší rozpor v politické oblasti..." Nepodezírám ho, že by si dělal legraci sám ze sebe. Prostě jen testuje, na jaký jazyk lidé slyší.

146. Babiš se radil s astrologem. A protože je to lidem pro srandu a protože je on sám lidem pro srandu, očekávám, že budou českým prostorem létat spousty parodických předpovědí.

145. Líbí se mi život rorýsů. Celý život prožijí na nebi. Na zemi se jen rozplodí a pak zase šup nahoru.

144. Dav boří sochy velikánů. Neobstojí žádný. - A tak stavíme své modly a zase je boříme. Když znovu a znovu s překvapením zjišťujeme, že "nikdo není spravedlivý, není ani jeden." (Ř 3,10).

143. Modlit se neumíme. Protože předpovídali další velmi suchý rok, modlili jsme se za pořádný déšť. A máme tady povodně.

142. "Vězeňkyně s ďáblem v těle křivě obvinila dozorkyni." Titulek v Moravskoslezském deníku šestého šestý 2020.

141. Mezi místopisnými názvy v Česku je sedmkrát Peklo, Nebe jedinkrát. - Za značkou omezující rychlost je v jedné té obci vtipná doplňková tabule: "I v Pekle si hrají děti." Připomnělo mi to starou píseň od Katapultu: "A co děti? Mají si kde hrát?" - A Martu Kubišovou: "Mamá, skončí panenky v ráji? A s kým si tam hrají?" ...

140. Jogín, který prý 80 let nejedl, se jmenoval Prahlad.

DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Poslední večeře - píseň apoštolů

apoštolové:
pohleď na mé trápení a strasti
jak se utápějí v poháru vína
teď mě neruš, já nevidím žádná řešení
život je fajn, dokud se večer nestane ránem

vždy jsem doufal, že se stanu apoštolem
a mohl bych se jím stát, kdybych chtěl
když se pak stáhnu do ústraní, sepíšu evangelium
aby o nás všichni mluvili, když zemřeme

smysl poslední večeře pro Ježíše: „velice jsem toužil jíst s váni tohoto beránka, dříve než budu trpět.
Od této chvíle nebudu pít z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží
tento chléb je mé tělo, které se za vás vydává
toto je kalich mé krve, která se za vás prolévá
vezměte a podávejte mezi sebou“
tichá radost sdílení a sebevydání

ale už brzy zneužito:
1. „brzy“ po večeři:
L 22:24 (cestou z večeřadla) vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší. 25 Řekl jim: "Králové panují nad národy, a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci. 26 Avšak vy ne tak: Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží. 27 Neboť kdo je větší: ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje? Zdali ne ten, kdo sedí za stolem? Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží.
Ježíš jim dává za vzor své sebevydání

2. „brzy“ v dějinách církve
1 Kor 11:20 Když vy se však shromažďujete, není to už společenství večeře Páně: 21 každý se dá hned do své večeře, a jeden má hlad, druhý se opije.

píseň říká, co učedníci dělají
opíjejí se
lahodí si v tom, jak slavné chvíle zažívají
Je to v protikladu k tomu, co by dělat měli, jak je to Ježíš učil
ještě jinými slovy např.
L 14:25 Šly s ním veliké zástupy; obrátil se k nim a řekl: 26 "Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. 27 Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.
sebe se zříci: na sebe nedbat, nehledět
nejde o nenávist ve smyslu psychologickém
nýbrž o vědomé zřeknutí, odmítnutí, odvrat a sebezapření
nést kříž: připravenost na utrpení (až k smrti)
nevyhybání se utrpení

Myslíš, že se můžeš stát moudrým a přitom dále dělat to, co děláš? Můžeš stejně popíjet, stejně planout hněvem, stejně být otrávený? Ne, musíš probdít noci, překonávat choutky, opustit svoje přátele a příbuzné, tvůj služebník tebou musí pohrdat, lidé na ulici se ti musí vysmívat. (Epiktetos)