Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

121. "Tu levou nohu má od Boha." - Mistrovství světa ve fotbale.

120. Zdržela mě na ulici cigánka, že mi chce povědět, co mě čeká. Když jsem ji řekl, že jsem křesťan, požehnala mi a ustoupila z cesty. Vida.

119. "Vzal její hřích na sebe" u G. Greena znamená, že "si nasadil kondom při souloži s katoličkou".

118. Poznal jsem dalšího člověka, který se ujímá zatoulaných koček. Stále však neznám nikoho, kdo by se nezištně ujímal zbloudilých lidí.

117. Při výstupu na Svatý kopeček se bavili komentováním jednotlivých zastavení křížové cesty: "Hele, zase o něco zakopl."...

116. Při první návštěvě ji pastoroval velmi profesionálně. Při druhé mluvili otevřeně o věcech intimních. Při třetí skončil v misionářské poloze.

115. Víme, že Ho neposloucháme. Řekneme však, že neslyšíme, že k nám nemluví.

114. Nemáte jasno o existenci démonů? Začtěte se do internetové diskuse, skoro do kterékoliv.

113. "Oslav výročí církve husitské se účasnila i ministryně obrany." Tradice se mají dodržovat.

112. Čeští evangelíci nemají žádnou politickou teologii, kéž by zachovávali aspoň to nejnutnější z ní: že nemáme čekat žádného politického Mesiáše.

111. Před léty jsem se tady vysmíval saleziánům, jak objíždějí světové turné s ostatky Dona Bosca. Proto tu dnes musím napsat, že evangelický band, zpívající písně Sváti Karáska ho tahá po koncertech jako frontmana, ač je po mrtvici a nemůže zpívat. 17-11-28

110. "Karafiátovi Broučci si odůvodňují své noční reje s lucerničkami tím, že svítí lidem. Protože však tak činí na místech odlehlých a lidé beztoho v noci spí, je už z kontextu knihy patrno, že je to zcela zbytečné a motivace bude zřejmě jinde."

109. Vidíš, člověče, jak jsi skončil. Je psáno: "Bohu jedinému se budeš klanět a jemu sloužit", a teď se v parku ponižuješ před svým psím miláčkem, abys sebral jeho hovna.

108. Obdivuji jehovisty pro jejich mučednickou odvahu.

107. Co by vlastně se mnou bylo, kdybych se nemodlil? Neumím si to představit. Jak bych vůbec žil?

106. Západ rád všechno odlehčuje, od jogurtu po batérie. Nejvíce se mu to ovšem myslím daří s křesťanstvím.

105. Kontranaděje doby požitkářské podle nápisu v kavárně: "Spát můžete v hrobě."

104. Na tureckém letišti vedle sebe čtvery dveře: pánské WC, prayer room for men, prayer room for women, WC dámské. Otázka mě k tomu napadla židovská: a to se nemůžu modlit rovnou na záchodku?

103. Dovolená s all inclusive - předjímka nebeské blaženosti. Pokušení k přežírání a opíjení.

102. "Hell dance strip", klub v Ostravě, "přehlídka lidské krásy". Jó, bývaly doby, kdy ďábel to, že lidi ovládá, spíše skrýval.

101. K eucharistii nesmíme asi proto, že patronkou jednoty církve jmenovali katolíci Pannu Marii, a ta má dost důvodů být na neuctivé evangelíky naštvaná.

100. Hádám se se svým rádoby chytrým mobilem. Když do sms napíšu „modlím“, opraví mi to na „myslím“, a já ho musím přesvědčovat, že se opravdu i „modlím“.

99. Modernisté v evangelické církvi si myslí, že víno se při večeři Páně dětem nepodává proto, že je v něm alkohol.

98. Jako evangelík to v katolickém prostředí dost schytávám. Snad mi to Bůh připočte jako zásluhu.

97. Prý "progresivní přístup koupališť", která umožňují pohyb naháčů. Kdyby novináři znali první stránky Bible, psali by o regresi, a to extrémní

96. V bráně arcibiskupství nějaký uslintaný obejda, potlouká se tady mnoho bezďáků, ale tohoto podpírali a laskavě na něj mluvili, takže asi bývalý nejméně kněz.

95. Nejhnusnější na evangelících je, že pijí z jednoho kalicha. Katolíci to nedělají - dnes jsem se dověděl dokonce, že jeden katolický kněz svým farníkům zdůvodňoval, že tohle by přece nechtěli.

94. Zamilovanost - nekritická fáze lásky - trvá maximálně dva roky. Kdyby byli kazatelé ochotni střídat sbory s takovou frekvencí, byly by před námi éra nádherného souznění kazatelů s jejich sbory.

93. „A teď vám povím něco, co vás velmi pobaví: v 70. létech býval tady v budově arcibiskupství kněžský seminář a zde v Trůnním sále stával pingpongový stůl.“ Tak to je tedy pecka. Až doteď si asi nikdo z nás, účastníků prohlídky, neuměl představit, že by kandidáti kněžství mysleli na něco jiného než na modlení.

92. Jediným náboženským pořadem, který se v České televizi prosadil do prime-timu, je losování Šťastných 10. Vždy na začátku moderátor divákům slibuje přízeň Štěstěny - a je to takové malé misijní kázáníčko.

91. V katolickém kostele na Bílou sobotu ukazují Ježíšův hrob, pak na chvíli zamknou, tělo někam odnesou, a v neděli ráno tvrdí, že se stal zázrak, že byl Ježíš vzkříšen.

90. Chválíme tě, Ježíši, že jsi nám svou obětí zajistil nejdelší víkend v roce.

89. Farář, s ordinací a po instalaci, je něčím mezi lékařem a trubkou.

88. Na dveřích kříž. Červený.

87. "Ježíš miluje chudé a potřebné, ale zdá se, že Ježíšek má raději děti bohatých rodičů."

86. "Ptala jsem se dětí, jestli znají nějaké písničky o zvířátkách, a on začal: "Beránku Boóžíí....""

85. Nájemný klaun Hopsalín dělá při Vánočních besídkách mezi dětmi v mateřských školách (sic!) sexistické narážky na Marii a způsob, jakým otěhotněla. Rád bych mu vzkázal: "Pane, dě*ka jste vy."

84. "Pane faráři, budou Vánoce. Můžete nám přinést kousek toho duchovna?"

83. Tělo hyne, přežívá duše a fejsbukový profil.

82. Na úpatí Hostýna stojí socha Panny Marie, kterou "zhotovili studenti Arcibiskupského semináře". Snad si to chlapci celibátníci v rukodílně pěkně užili.

81. Zasténala: "Ó Bože", a tak jsem věděl, že ze všech přítomných se mám právě já zeptat, co ji trápí.

80. Na Hané znamená "podobojí": že pijete bílé víno i červené.

79. Za chvíli začíná mše - a lidé se v kostele modlí. Pro evangelíka dost nepochopitelný zážitek. (Evangelická tradice totiž učí v tomto punktu jinak: lidé před bohoslužbami spolu kecají a je marné snažit se je to odnaučit.)

78. Protivný týpek, ten Vinnetou, jak nesleze z koně a všude vede důležité řeči, že jsou všichni lidi bratři. Nemohl jsem se dočkat, až ho zabijí. - Šikovně ho parodoval Ježíš, když jel na oslu.

Mt 21,1-9 Král tvůj přichází k tobě

1 Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky
2 a řekl jim: "Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně.
3 A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: 'Pán je potřebuje.' A ten člověk je hned pošle."
4 To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka:
5 'Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.'
6 Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal.
7 Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil.
8 A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekával ratolesti stromů a stlali je na cestu.
9 Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!"


Přátelé v Kristu,
sledovali jste prezidentskou volbu, která probíhala před pár týdny? Asi sledovali – i když byste se třeba o ni jinak zase tolik nezajímali – ale nelze nevěnovat pozornost něčemu, čeho jsou plné noviny rádio, televize, a pak i rozhovory lidí. A lidé fandili jednomu kandidátovi anebo druhému, a divili se, že se naší volení zástupci nemohou dohodnout, a že to v parlamentu vypadá jak to vypadá, a pak se příznivci obou stran vyjadřovali, že to byl průběh divný a některé okolnosti nechutné, a v mnoha lidech se tím zase posílilo jejich údajné znechucení nad politikou. Milí přátelé, nezdá se mi to věrohodné, když se běžní lidé v rozhovorech navzájem utvrzují, že politika je špinavá. Nevím totiž, proč bychom si měli myslet, že jsou politikové lepší lidé než my. A nemyslím si, že by řešením mohlo být, že se z politického prostoru stáhneme, a budeme si žít někde v ústraní, svými všedními starostmi.
Aspoň pro nás křesťany to takto platit nemůže. Nemůžeme se o politiku nezajímat. Protože sám Ježíš přichází s politickou alternativou. Ano, s politickou. O tom je také evangelium Květné neděle. O tom jsou ta očekávání s ním spojovaná při jeho vjezdu do Jeruzaléma. „Hle, král tvůj přichází k tobě.“ Král – to znamená vládce. On bude vládnout svému lidu. On bude tím, kdo chce ustanovit nové poměry ve společnosti. A to už je myšlenka politická. Slovo „politika“ znamená „snaha o uspořádání lidské společnosti“ – a Ježíšovi jde taky o toto. On nepřináší jen návod, jak máme žít své životy každý sám o samotě, v oddálení od společnosti. Jak se každý z nás má snažit, aby měl srdce čisté a konal dobré skutky kvůli své spáse. On nepřináší jen návod, jak máme žít své vztahy v církvi jako v nějaké vydělené skupině lidí, která nic nemá se zbytkem světa. Ježíš přichází s politickou alternativou – s myšlenkami, jak máme žít ve společnosti, spolu s ostatními lidmi a pro ně, aby se naším jednáním přetvářela celá společnost, aby vznikala nová pospolitost lidí. Pospolitost, to zní podobně jako slovo „polis“, z kterého je slovo politika. - Vždycky mě překvapovalo, jak si někteří křesťané mohou myslet, že nejdůležitější je žít svůj zbožný život sám u sebe. Sám se modlit, sám číst bibli, sám usilovat o posvěcený život. Copak tohle může být cesta k Božímu království? Vždyť tam budeme žít ve společenství. Tam bude pospolitost otevřených lidí, tam nebude nikdo sám pro sebe.
Ježíš přijíždí o Květné neděli do Jeruzaléma, a tím jsou naplněna slova proroka, že takto přijede nový král, král poslaný Hospodinem. A lidé kolem jsou těmi nadějemi nadšeni, a Ježíše vítají jako vytouženého vládce: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!" Nevíme, co si ti lidé představovali. Jestli čekali, že Ježíš především zatočí s římskými okupanty. Nebo jestli jako větší bolest izraelské společnosti viděli svou vlastní náboženskou hierarchii, tvořenou farizeji a saduceji a dalšími. Každopádně, když teď mohutné zástupy skandují kolem Ježíše, dávají najevo, že to chce změnu, že si přejí jiné společenské poměry. Vítají Ježíše jako svého vytouženého vládce, a dávají najevo, že se mu chtějí poddat se vším všudy, že mu chtějí poddat i svá srdce, která po něm ostatně už tak dlouho toužila. „Hosana“, to znamená: zachraň nás, modlíme se k tobě. (Chce to společenskou změnu, vnímáme možná i my. Ale nejen takovou, že se politika přehoupne z pravice na levici, že se stát stane více sociálním nebo liberálním. Divíte se, že se nejpozději do dvou let po každých volbách začnou ozývat hlasy, že nová garnitura je stejná, ne-li horší než ta stará? Sám pro sebe jsem si dal předsevzetí, že už od žádné vlády nebudu očekávat, že bude bez chyb. Chce to změnu zásadní, toužíme po Boží změně.)
A Ježíš vjíždí do Jeruzaléma, přímo do hlavního města, neohroženě přímo do centra moci. Ukazuje, že půjde o střet moci, o konfrontaci různých politických přístupů. Jak ta konfrontace dopadla? Z pohledu Velkého pátku skončila tak, jak to ve světě chodí běžně. Ježíš byl v soukolí moci semlet. Římští okupanti se k tomu s židovskými náboženskými představiteli spojili. Až o velikonoční neděli se projeví moc vyšší. Moc lásky a slitování a odpuštění a nového života. Z pohledu běžné politiky něco skoro až směšné a nepatřičné. No a co? Jak se píše v žalmu druhém, Hospodinu jsou zase naopak k smíchu dnešní vládcové země. (A to mi připadá jako krásně návodné, jako nejlepší reakce, když se dovídáme, jací vlastně jsou mnozí dnešní politikové. Neberme je zase tak vážně. A můžeme si dělat z dnešní politiky legraci, smát se a vyprávět vtipy. To může být ozdravné. A je to lepší, než nadávat. – A aby bylo jasno: mám rád i vtipy o farářích.)
V hluku a v masovém nadšení Květné neděle zaniklo tenkrát a zaniká často i dnes to nejdůležitější, oč jde. Právě to, že Ježíš nepřijíždí demonstrovat moc síly, ale moc lásky a pokory. Napadlo to tenkrát někoho z těch zástupů? Vybavili si, o čem vlastně je to starozákonní proroctví? „Tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený…“ Anebo si představovali společenskou změnu jen tak, že mocní budou odstraněni ještě silnější moci a pak že už bude společnost v pořádku? Asi toužili po vládě spravedlivého krále, také po vládě jeho silné ruky. Ale tady ten král „jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.“ Osel ho veze, osel přiváží bláznovství Boží. O kterém ovšem Pavel později (1K 1,25) napíše, že „bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.“ A tak jsme-li i my dnes v zástupu těch, kdo Ježíše vítají, buďme pozorní v tom, co nám ukazuje. Je tichý a pokorný. Taková je jeho moc. Dnes nemluví, ani nemusí, učedníkům dal ke svému jednání komentář už několikrát. Taky jeho učedníci se měli ve zvyku přít, kdo je asi mezi nimi největší, taky oni měli ve zvyku si zakládat na svých schopnostech a být pyšní na své postavení. Ale on je k sobě zavolal, a řekl jim (Mt 20,25): "Víte, že vládcové panují na národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé." Toto je zákon nových vztahů mezi lidmi. Zákon nevymahatelný, ale zákon s velkým zaslíbením. Máme ho dnes uskutečňovat v církvi, ale nejenom církvi, taky ve svých vztazích k jiným lidem, k bližním, k mnohým.
Až jednou opadnou všechny pomíjivosti, až se ukáže prázdnota všeho sobeckého usilování a pyšných ambicí, taky mých, taky vašich, až slehne pěna dní, pak přece jen něco zůstane. Odkryjí a odhalí se vztahy, které byly žity v lásce, v upřímnosti, v čistotě. Ty zůstanou, ty přetrvají. A jak píše apoštol Jan v poslední knize Bible, z nebe sestoupí nový Jeruzalém (všimněte si – Jeruzalém!), nové město, nová „polis“. Abychom mohli pobývat s Bohem a spolu navzájem.

Pane Bože náš, vyznáváme, že naše vztahy ještě nejsou v lásce a spravedlnosti.
Děkujeme ti, že v církvi znovu slyšíme povzbuzení k tomu, abychom se stávali společenstvím, abychom se pokoušeli vycházet ze sebe k druhým.
Děkujeme ti za všechny chvíle, kdy se ukazuje síla tichosti a pokory,
děkujeme za naději, že jednou budeme spolu žít v lásce a v pokoji.

Žádné komentáře: