Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

147. Tak jsem se ve 146 trochu spletl. Mnohé parodie sice vznikají, ale premiér sám v takových hlášeních pokračuje: "Astrologický svět nám říká, že novoluní v raku s sebou přináší rozpor v politické oblasti..." Nepodezírám ho, že by si dělal legraci sám ze sebe. Prostě jen testuje, na jaký jazyk lidé slyší.

146. Babiš se radil s astrologem. A protože je to lidem pro srandu a protože je on sám lidem pro srandu, očekávám, že budou českým prostorem létat spousty parodických předpovědí.

145. Líbí se mi život rorýsů. Celý život prožijí na nebi. Na zemi se jen rozplodí a pak zase šup nahoru.

144. Dav boří sochy velikánů. Neobstojí žádný. - A tak stavíme své modly a zase je boříme. Když znovu a znovu s překvapením zjišťujeme, že "nikdo není spravedlivý, není ani jeden." (Ř 3,10).

143. Modlit se neumíme. Protože předpovídali další velmi suchý rok, modlili jsme se za pořádný déšť. A máme tady povodně.

142. "Vězeňkyně s ďáblem v těle křivě obvinila dozorkyni." Titulek v Moravskoslezském deníku šestého šestý 2020.

141. Mezi místopisnými názvy v Česku je sedmkrát Peklo, Nebe jedinkrát. - Za značkou omezující rychlost je v jedné té obci vtipná doplňková tabule: "I v Pekle si hrají děti." Připomnělo mi to starou píseň od Katapultu: "A co děti? Mají si kde hrát?" - A Martu Kubišovou: "Mamá, skončí panenky v ráji? A s kým si tam hrají?" ...

140. Jogín, který prý 80 let nejedl, se jmenoval Prahlad.

DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Proč ten shon?

anglický text
video
český text

skupina kolem Ježíše večeří před Jeruzalémem a je v ní napětí
apoštolové (správněji učedníci) chtějí vědět, co se bude dít,
a kdy se vydají cestou do Jeruzaléma

Ježíš jim říká, ať nehledí do budoucnosti
aby nechali zítřek zítřku a prožívali dnešek

Ježíš by jim mohl říci, co se chystá, jaké má plány
ale oni by to pochopili ještě méně než on sám
dokonce říká, že oni jsou posedlí bojem, že se těší na střet

Máři Magdaléna Ježíši chladí obličej a Ježíš říká, že toto mu dělá dobře
zatímco učedníci u večeře pořád kecají: kde a kdy a kdo a jak
ona jediná mu dává, co on potřebuje zde a teď

(rolí žen v evangeliu se budeme zabývat někdy příště)

I. posedlí bojem:
- jeden z výkladů, oč šlo Jidášovi
Jidáš Iškariotský – ve jméně vidí někteří badatelé zkomoleninu názvu politické sekty sikariů
(kteří nosili dýku a byli stále připravení k boji)
- Petr vytasil meč na obranu Ježíše – J 18,10n
Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, zasáhl jednoho veleknězova sluhu a uťal mu ucho. Ježíš řekl Petrovi: "Schovej ten meč do pochvy! Což nemám pít kalich, který mi dal Otec?"

II. nech zítřek zítřku
Mt 6,34: Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti.
zítřek (rozšířeně budoucnost) tu ještě není, nemáme ho ve svých rukou
může vypadat docela jinak, než předpokládáme
je spojeno s důvěrou, že každý den dostáváme od Boha novou příležitost
že Bůh nás povede dále
(Ž 37,5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.)

III. mohl by vám povědět, kam směřujeme,
ale rozuměli byste tomu ještě méně než já

předpověď utrpení: Mk 8,31-33
A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. 33 On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: "Jdi mi z cesty, satane!; tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!"

Boží vůle je určitá
Ježíš ji nahlížel jasněji, my méně jasně
nemusíme se však strachovat u budoucnost, máme plně žít dnešek