Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

139. Dnes je tolik věcí "kultovních".

138. "Plán postavit tu silnici za dva roky se ukázal jako zbožné přání. Stavba nakonec trvala pět a půl let." Dříve se pro rozvoj zbožnosti lidu stavěly především kostely. Dnes silnice, mosty, železnice...

137. "Do Betléma pospíchám", zpívá Neckář, a koleduje si o přesdržku: "A tak nesu jehněčí, není záhodno držet půst, musí nám jako z vody růst, ten zázrak člověčí člověčí."

136. Vánoční stromek je invazní druh. Rozšiřuje se po celém světě.

135. "Sbohem" se říct může. Ale "s Bohem", to už je za hranou.

134. Čte Bibli a takto jí rozumí: před křtem má člověk vyznat své hříchy, po křtu má donést ovoce.

133. Četl jsem se studenty sedmou kapitolu Písně písní. "To je fakt z Bible? Tak to je dobrý." (Zajímalo by mě, kolik z čtenářů tohoto blogu teď začne listovat v Bibli.)

132. Současná evangelická kázání jsou určitým způsobem dokonalá - ve zdůvodňování, proč náš život ještě není proměněný. Často jsou taková kázání i krásná - jako filigránské argumentační stavby.

131. Takové uvedení koncertu jsem ještě nezažil: "Protože je v Bibli napsáno: ´Na počátku bylo slovo´, řeknu i já před hudbou několik slov."

130. "Vymodlil si faul." - Mistrovství světa v hokeji.

129. Strhl nás proud, všichni to cítíme. Modlitba je vyhozením kotvy. Zachytí se?

128. I Evropský soud pro lidská práva zamítl premiérovu stížnost, že je veden ve svazcích StB. Jestli se nám odvolá ještě jako Hus ke Kristu, pak je v pohodě navěky.

127. Když se v písni Bůh je záštita má zpívá konec verše "záštita ma-a", zní jako popěvek čínských maoistů.

126. Check-in byl v pátek odpoledne, vypadnout jsme museli v neděli ráno. Prý třídenní pobyt...

DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Zajetí

Jidáš: Tady je, všichni usnuli, hlupáci
Ježíš: Jidáši, musíš mě zrazovat polibkem?
Petr: Co je to za rámus? Řekni mi, co se to děje?
Petr a apoštolové: Co je to za rámus? Spolehni se na Pána! Budeme za tebe bojovat!
Ježíš: Odlož ten meč. Nevíš, že už je konec? Bylo to pěkné, ale teď už je to pryč.
Proč jste posedlí bojováním? Vraťte se k rybaření.
Zástup: (na způsob novinářů)
Pověz nám, Kriste, jak se dnes v noci cítíš.
Naplánoval jsi boj?
Kde si myslíš, že jsi udělal chybu?
Myslíš, že odejdeš na odpočinek?
Jak vidíš svůj další osud?

Pojď s námi ke Kaifášovi.
Velekněžský dům se ti bude líbit.
Pověz nám, co hodláš udělat.
fandíme ti, aby se ti nakonec podařilo uniknout.

Pojď s námi za Kaifášem,
zemřeš v domě velekněze.
Už ho máme, už ho držíme.
Kaifáš: Máme proti tobě závažné obvinění.
Na tvých letácích je napsáno, že jsi syn Boží. je to pravda?
Ježíš: ty říkáš, že jsem
Ananiáš: Tady to máte, pánové. Jaký další důkaz byste chtěli?
Jidáši, díky za svědectví. Počkej chvíli a uvidíš jej krvácet.
Zástup: Už ho máme! jdeme s ním k Pilátovi.

zatčení
L 22:47 Ještě ani nedomluvil, a hle, zástup, a vpředu ten, který se jmenoval Jidáš, jeden z Dvanácti; přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil. 48 Ježíš mu řekl: "Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?" 49 Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli co nastává, řekli: "Pane, máme se bít mečem?" 50 A jeden z nich napadl sluhu veleknězova a uťal mu pravé ucho. 51 Ježíš však řekl: "Přestaňte s tím." Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho.
(výslech bude ještě také později)

I. Jidášův polibek
jde o přímé označení Ježíšovy osoby, aby v nočním zmatku nedošlo k záměně
jde asi o vžitý projev vřelé příchylnosti mezi Ježíšem a jeho učedníky
zde však je použit ke křiklavě protikladnému, proradnému účelu
od té doby se „jidášský polibek“ stal příslovečný

II co se to stalo s Ježíšem? – učedníci ani zástup ten zlom nechápou
1. Ježíš přišel změnit skutečnost
a byl k tomu nadán božskou mocí
uzdravoval
získával si příznivce, obdiv
budil velké naděje
vždy mu šlo především o vnitřní proměnu
podstatnou
ale narazil na meze lidské vůle,
toho, co je možno u lidí změnit
setkával se s povrchním zájmem,
s nepochopením
s odporem

lidé očekávali, že když uplatňuje svou moc pro druhé
že ji použije také k sebeprosazení či aspoň sebeobraně
násilím by mohl dosáhnout trochu více vnějších změn
ale ne proměnu lidí
on se mohl bránit, ale nechtěl
Mt 26:52 Ježíš mu řekl: "Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. 53 Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?


II. Ježíš se rozhoduje přijmout skutečnost
byl nadán božskou mocí trpět – bere na sebe tuto lidskou slabost druhých

v lidech, v kterých vzbudil naděje na změnu
a oni si ji představovali jako změnu vnější a které „zklamal“
vzbudil touhu po pomstě, po krvi: „ukřižuj“

násilí sám vytrpí – ale i pro vojáky platí, že mohou změnit jen vnějšek – mohou zničit jen tělo
L 12:4 Říkám to vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou.