Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

139. Dnes je tolik věcí "kultovních".

138. "Plán postavit tu silnici za dva roky se ukázal jako zbožné přání. Stavba nakonec trvala pět a půl let." Dříve se pro rozvoj zbožnosti lidu stavěly především kostely. Dnes silnice, mosty, železnice...

137. "Do Betléma pospíchám", zpívá Neckář, a koleduje si o přesdržku: "A tak nesu jehněčí, není záhodno držet půst, musí nám jako z vody růst, ten zázrak člověčí člověčí."

136. Vánoční stromek je invazní druh. Rozšiřuje se po celém světě.

135. "Sbohem" se říct může. Ale "s Bohem", to už je za hranou.

134. Čte Bibli a takto jí rozumí: před křtem má člověk vyznat své hříchy, po křtu má donést ovoce.

133. Četl jsem se studenty sedmou kapitolu Písně písní. "To je fakt z Bible? Tak to je dobrý." (Zajímalo by mě, kolik z čtenářů tohoto blogu teď začne listovat v Bibli.)

132. Současná evangelická kázání jsou určitým způsobem dokonalá - ve zdůvodňování, proč náš život ještě není proměněný. Často jsou taková kázání i krásná - jako filigránské argumentační stavby.

131. Takové uvedení koncertu jsem ještě nezažil: "Protože je v Bibli napsáno: ´Na počátku bylo slovo´, řeknu i já před hudbou několik slov."

130. "Vymodlil si faul." - Mistrovství světa v hokeji.

129. Strhl nás proud, všichni to cítíme. Modlitba je vyhozením kotvy. Zachytí se?

128. I Evropský soud pro lidská práva zamítl premiérovu stížnost, že je veden ve svazcích StB. Jestli se nám odvolá ještě jako Hus ke Kristu, pak je v pohodě navěky.

127. Když se v písni Bůh je záštita má zpívá konec verše "záštita ma-a", zní jako popěvek čínských maoistů.

126. Check-in byl v pátek odpoledne, vypadnout jsme museli v neděli ráno. Prý třídenní pobyt...

DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Getsemany

Ježíš:
chci jen říct
jestli toto je ta cesta
odejmi tento kalich ode mne
nechci ochutnávat tento jed
cítím, že mě pálí.
Změnil jsem se
už nejsem tak jistý jako když jsem začínal
tehdy jsem byl inspirovaný, teď jsem smutný a unavený.
Poslechni, překonal jsem přece očekávání, zkoušený po tři roky, které se zdají, jako by trvaly let třicet. Chtěl jsi něco takového po někom jiném?

ty víš, co se má se mnou dít: nech je, ať mě nenávidí, ať mě bijí, ať mě přibijí na dřevo
chtěl bych vědět, chtěl bych vidět, proč musím zemřít
můžeš mi ukázat, že neumírám zbytečně?
dej mi nahlédnout do svého vševědoucího myšlení
ukaž mi důvod, proč toužíš, abych zemřel
dobře, zemřu, dívej se, jak umírám

proč jsem vyděšený, když přichází konec toho, co jsem začal
ty jsi to začal – já ne
Bože, tvá vůle je tvrdá, ale ty držíš osud každého z lidí
budu pít ten kalich, přibij mě na kříž a zlom mě
nech mě vykrvácet, bij mě, zabij mě
vezmi si mě teď – než změním své myšlení


Mk 14:32 Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům: "Počkejte tu, než se pomodlím." 33 Pak vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost.
34 I řekl jim: "Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte!" 35 Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. 36 Řekl: "Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš."


I už nejsem tak nadšený
nastal jakýsi zlom v Ježíšově konání a myšlení
mezi chozením po Galileji a cestou do Jeruzaléma
v Galileji ho následují zástupy, stává se populární, i když se množí spory a nedorozumění
vysílá misionáře do všech měst a vesnic
ale pak se jeho úsilí mění a soustředí se na jediné
postupně začíná chápat, že jeho údělem je utrpení

Mt 14:12 (smrt Jana Křtitele) Janovi učedníci potom přišli, odnesli jeho tělo a pohřbili je; pak šli a oznámili to Ježíšovi. 13 Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám
L 9:51 Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma.
Mk 10:32 Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi; byli zaraženi a ti, kteří šli za nimi, se báli. Vzal k sobě opět svých Dvanáct a začal mluvit o tom, co ho má potkat: 33 "Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, 34 budou se mu posmívat, poplivají ho, zbičují a zabijí; a po třech dnech i vstane."


a to, co tady máme my dnes, v této písni a dnešním oddíle
jsou slova vyvolaná tím, jak začíná být zvolená cesta bolestivá přímo na tělo

II tobě je všecko možné
Bůh může všechno
ale chce dobré,
proto někdy neplní naše přání
a my mu ve víře můžeme nechat svobodu

III odejmi ode mne ten kalich +
avšak ne, co já chci, nýbrž co ty chceš
4. deprese (smutek)
a 5. smíření (souhlas)
jsou dvě závěrečné (dobrého) vyrovnávání se se smrtí
(u špatného je místo smíření „rezignace“)

deprese – smutek z hrozící ztráty, stále zřetelněji je konfrontován se skutečností, že směřuje ke své smrti a že z této cesty neunikne
je zde důležité mluvit o strachu ze smrti

smíření – po přijetí pravdy se člověk může dostat do stavu vnitřního míru, klidu a vyrovnanosti

(autoři muzikálu zachycují ještě dvě předchozí fáze:
2. zlost: chtěl jsi něco takového i po někom druhém?
3. smlouvání: dobře, umřu, ale řekni mi aspoň proč? abych věděl, že neumírám zbytečně)