Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

151. Bude ateistická rebelie? Výjimku z nočního zákazu vycházení dostaly půlnoční Vánoční mše, ale ne Silvestrovské oslavy.

150. Roky jsme řešili, jaké to je, když muslimské ženy nosí zahalené obličeje. S koronavirem a rouškami jsme teď do toho experimentu byli vtaženi všichni.

151. Nazval svou firmu Boží střecha, chce tím naznačit, že staví střechy fakt skvělé. A když se to nepovede nebo nestihne, máte z postele výhled na boží střechu v pojetí trampském.


DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Zavržen na věky věků + Krvavé peníze

Jidáš:
jestli bych vám mohl pomoci z těchto problémů
chvíli mi trvalo, než jsem přišel na to, co by se dalo dělat
a přitom nemyslím na odměnu
nepřišel jsem za vámi kvůli svému prospěchu
jen mi neřekněte, že jsem proklet na věky

přišel jsem, protože jsem musel
snad mně jedinému je jasné
Ježíš už na mě nemá takový vliv a on sám už to také ví
neměl by se dovědět, že jsem byl tady u vás

Ananiáši, jsi přece přítel, moudrý a světaznalý muž
Kaifáši, příteli, já vím, že mi rozumíš
proč jsme my těmi proroky, kteří musí udělat to smutné rozhodnutí?

Ananiáš: přestaň si stěžovat, nech toho omlouvání
potřebujeme informace
pojďme do patra
Kaifáš: už máme povolení k tomu, abychom ho zatkli
ty víš, kde se pohybuje
Ananiáš: neodejdeš bez odměny
Kaifáš: zaplatíme ti v hotovosti, pěkně na dřevo
jen potřebujeme vědět, kde ho vojáci najdou
Ananiáš: aby kolem něj nebyl dav
Kaifáš: pak se to nemůže nepodařit

Jidáš: nepotřebuji vaše krvavé peníze
Kaifáš: neměj starost, zdrojů máme dost
Jidáš: nechci vaše krvavé peníze
Kaifáš: pomyslí, co bys s nimi mohl udělat
dej je na charitu, rozdej je chudým
víme, jaké je tvé smýšlení
to nejsou krvavé peníze, to je
Ananiáš: honorář, pozornost, odměna
Jidáš: ve čtvrtek večer ho najdete, když budete chtít
daleko od lidí, v zahradě getsemanské
svůdci: dobře, Jidáši
starý dobrý Jidáši


Mt 26:14 Tehdy šel jeden z dvanácti, jménem Jidáš Iškariotský, k velekněžím 15 a řekl: "Co mi dáte? Já vám ho zradím." Oni mu určili třicet stříbrných. 16 Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil.

Mk 14:10 Jidáš Iškariotský, jeden z Dvanácti, odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. 11 Ti se zaradovali, když to slyšeli, a slíbili mu peníze. I hledal vhodnou příležitost, jak by jim ho vydal.

L 22:3 Tu vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti. 4 Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí. 5 Oni se zaradovali a dohodli se, že mu dají peníze. 6 Jidáš s tím souhlasil a hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal, až při tom nebude zástup.


Mt u Jidáše zdůrazňuje jeho ziskuchtivost „co mi dáte?“
L naproti tomu u Jidáše zdůrazňuje jakousi souvislost nadosobní „vstoupil do něj satan“
– to je asi jako: posedl se, zbláznil

jsme zvyklí, že se zrádce Jidáš jednoznačně odlišuje od všech ostatních biblických postav
to je ovšem způsobeno jen zvláštností tradičního českého biblického jazyka
v řeckém textu má toto jméno tvar „Judas“
a je to jméno, které nese i mnoho jiných biblických postav
(v NZ ještě 8 dalších lidí,
ve SZ např. i praotec Juda, jeden ze synů Jákobových – a je to právě ten, od něhož se odvozují Judovci, čili židé),
i mezi 12 učedníky byli Judové hned dva (J 14,22)
mohli bychom tedy domýšlet, že v této postavě Jidáše se ztělesňuje Izrael, který zavrhuje Mesiáše, Izrael vzpurný a nevěrný

všichni evangelisté zdůrazňují, že Jidáš byl jedním z dvanácti,
tedy z těch, kteří byli vyvoleni Ježíšem a kteří jsou počátkem nového Božího lidu
i zde tedy prosáklo zlo,
dokonce s Ježíšovým vědomím
J 6:70 Ježíš jim odpověděl: "Nevyvolil jsem si vás dvanáct? A přece jeden z vás je ďábel." 71 Mínil Jidáše, syna Šimona Iškariotského.
to říká už v počátcích své činnosti

i tento skutek lidské zrady je tedy zvládnut Boží svrchovaností
a musí sloužit Božím cílům
to, že Syn člověka musí být vydán v ruce lidské, patří přímo k stanovené Boží vůli
L 24:7 že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát."
Bible nespekuluje o podstatě zla abstraktně
zato ukazuje na některých konkrétních případech, jak i zlo si Bůh použil k dobrému

na podstatu Jidášových pohnutek ukazuje znovu i vzpomínka na příběh o ženě,
která pomazala Ježíšovi nohy drahým olejem
J 12:3 Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. 4 Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl: 5 "Proč nebyl ten olej prodán za tři sta denárů a peníze dány chudým?"
(6 To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo.)
Marie se cele Ježíšovu vydala
Jidášovi tato odevzdanost chybí, on Ježíše stále posuzuje
chtěl si uchovat právo rozhodovat o svém vztahu k němu

Žádné komentáře: