Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

121. "Tu levou nohu má od Boha." - Mistrovství světa ve fotbale.

120. Zdržela mě na ulici cigánka, že mi chce povědět, co mě čeká. Když jsem ji řekl, že jsem křesťan, požehnala mi a ustoupila z cesty. Vida.

119. "Vzal její hřích na sebe" u G. Greena znamená, že "si nasadil kondom při souloži s katoličkou".

118. Poznal jsem dalšího člověka, který se ujímá zatoulaných koček. Stále však neznám nikoho, kdo by se nezištně ujímal zbloudilých lidí.

117. Při výstupu na Svatý kopeček se bavili komentováním jednotlivých zastavení křížové cesty: "Hele, zase o něco zakopl."...

116. Při první návštěvě ji pastoroval velmi profesionálně. Při druhé mluvili otevřeně o věcech intimních. Při třetí skončil v misionářské poloze.

115. Víme, že Ho neposloucháme. Řekneme však, že neslyšíme, že k nám nemluví.

114. Nemáte jasno o existenci démonů? Začtěte se do internetové diskuse, skoro do kterékoliv.

113. "Oslav výročí církve husitské se účasnila i ministryně obrany." Tradice se mají dodržovat.

112. Čeští evangelíci nemají žádnou politickou teologii, kéž by zachovávali aspoň to nejnutnější z ní: že nemáme čekat žádného politického Mesiáše.

111. Před léty jsem se tady vysmíval saleziánům, jak objíždějí světové turné s ostatky Dona Bosca. Proto tu dnes musím napsat, že evangelický band, zpívající písně Sváti Karáska ho tahá po koncertech jako frontmana, ač je po mrtvici a nemůže zpívat. 17-11-28

110. "Karafiátovi Broučci si odůvodňují své noční reje s lucerničkami tím, že svítí lidem. Protože však tak činí na místech odlehlých a lidé beztoho v noci spí, je už z kontextu knihy patrno, že je to zcela zbytečné a motivace bude zřejmě jinde."

109. Vidíš, člověče, jak jsi skončil. Je psáno: "Bohu jedinému se budeš klanět a jemu sloužit", a teď se v parku ponižuješ před svým psím miláčkem, abys sebral jeho hovna.

108. Obdivuji jehovisty pro jejich mučednickou odvahu.

107. Co by vlastně se mnou bylo, kdybych se nemodlil? Neumím si to představit. Jak bych vůbec žil?

106. Západ rád všechno odlehčuje, od jogurtu po batérie. Nejvíce se mu to ovšem myslím daří s křesťanstvím.

105. Kontranaděje doby požitkářské podle nápisu v kavárně: "Spát můžete v hrobě."

104. Na tureckém letišti vedle sebe čtvery dveře: pánské WC, prayer room for men, prayer room for women, WC dámské. Otázka mě k tomu napadla židovská: a to se nemůžu modlit rovnou na záchodku?

103. Dovolená s all inclusive - předjímka nebeské blaženosti. Pokušení k přežírání a opíjení.

102. "Hell dance strip", klub v Ostravě, "přehlídka lidské krásy". Jó, bývaly doby, kdy ďábel to, že lidi ovládá, spíše skrýval.

101. K eucharistii nesmíme asi proto, že patronkou jednoty církve jmenovali katolíci Pannu Marii, a ta má dost důvodů být na neuctivé evangelíky naštvaná.

100. Hádám se se svým rádoby chytrým mobilem. Když do sms napíšu „modlím“, opraví mi to na „myslím“, a já ho musím přesvědčovat, že se opravdu i „modlím“.

99. Modernisté v evangelické církvi si myslí, že víno se při večeři Páně dětem nepodává proto, že je v něm alkohol.

98. Jako evangelík to v katolickém prostředí dost schytávám. Snad mi to Bůh připočte jako zásluhu.

97. Prý "progresivní přístup koupališť", která umožňují pohyb naháčů. Kdyby novináři znali první stránky Bible, psali by o regresi, a to extrémní

96. V bráně arcibiskupství nějaký uslintaný obejda, potlouká se tady mnoho bezďáků, ale tohoto podpírali a laskavě na něj mluvili, takže asi bývalý nejméně kněz.

95. Nejhnusnější na evangelících je, že pijí z jednoho kalicha. Katolíci to nedělají - dnes jsem se dověděl dokonce, že jeden katolický kněz svým farníkům zdůvodňoval, že tohle by přece nechtěli.

94. Zamilovanost - nekritická fáze lásky - trvá maximálně dva roky. Kdyby byli kazatelé ochotni střídat sbory s takovou frekvencí, byly by před námi éra nádherného souznění kazatelů s jejich sbory.

93. „A teď vám povím něco, co vás velmi pobaví: v 70. létech býval tady v budově arcibiskupství kněžský seminář a zde v Trůnním sále stával pingpongový stůl.“ Tak to je tedy pecka. Až doteď si asi nikdo z nás, účastníků prohlídky, neuměl představit, že by kandidáti kněžství mysleli na něco jiného než na modlení.

92. Jediným náboženským pořadem, který se v České televizi prosadil do prime-timu, je losování Šťastných 10. Vždy na začátku moderátor divákům slibuje přízeň Štěstěny - a je to takové malé misijní kázáníčko.

91. V katolickém kostele na Bílou sobotu ukazují Ježíšův hrob, pak na chvíli zamknou, tělo někam odnesou, a v neděli ráno tvrdí, že se stal zázrak, že byl Ježíš vzkříšen.

90. Chválíme tě, Ježíši, že jsi nám svou obětí zajistil nejdelší víkend v roce.

89. Farář, s ordinací a po instalaci, je něčím mezi lékařem a trubkou.

88. Na dveřích kříž. Červený.

87. "Ježíš miluje chudé a potřebné, ale zdá se, že Ježíšek má raději děti bohatých rodičů."

86. "Ptala jsem se dětí, jestli znají nějaké písničky o zvířátkách, a on začal: "Beránku Boóžíí....""

85. Nájemný klaun Hopsalín dělá při Vánočních besídkách mezi dětmi v mateřských školách (sic!) sexistické narážky na Marii a způsob, jakým otěhotněla. Rád bych mu vzkázal: "Pane, dě*ka jste vy."

84. "Pane faráři, budou Vánoce. Můžete nám přinést kousek toho duchovna?"

83. Tělo hyne, přežívá duše a fejsbukový profil.

82. Na úpatí Hostýna stojí socha Panny Marie, kterou "zhotovili studenti Arcibiskupského semináře". Snad si to chlapci celibátníci v rukodílně pěkně užili.

81. Zasténala: "Ó Bože", a tak jsem věděl, že ze všech přítomných se mám právě já zeptat, co ji trápí.

80. Na Hané znamená "podobojí": že pijete bílé víno i červené.

79. Za chvíli začíná mše - a lidé se v kostele modlí. Pro evangelíka dost nepochopitelný zážitek. (Evangelická tradice totiž učí v tomto punktu jinak: lidé před bohoslužbami spolu kecají a je marné snažit se je to odnaučit.)

78. Protivný týpek, ten Vinnetou, jak nesleze z koně a všude vede důležité řeči, že jsou všichni lidi bratři. Nemohl jsem se dočkat, až ho zabijí. - Šikovně ho parodoval Ježíš, když jel na oslu.

Abrahamovy příběhy 13

Gn 19,12-17ab.23-29 Uteč, jde ti o život
(L 9,57-62 O rozhodnutí k následování)

12 I řekli poslové Boží Lotovi: "Máš-li zde (v Sodomě) ještě někoho, zetě, syny, dcery, všechny, kteří v tomto městě patří k tobě, vyveď je z tohoto místa. 13 My přinášíme tomuto místu zkázu, protože křik z něho je před Hospodinem tak velký, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili." 14 Lot tedy vyšel a promluvil ke svým zeťům, kteří si měli vzít jeho dcery. Řekl jim: "Vyjděte hned z tohoto místa, poněvadž Hospodin chystá tomuto městu zkázu." Ale zeťům to připadalo, jako by žertoval. 15 Když vzešla jitřenka, nutili poslové Lota: "Ihned vezmi svou ženu a obě dcery, které tu máš, abys pro nepravost města nezahynul." 16 Ale on váhal. Ti muži ho tedy uchopili za ruku, i jeho ženu a obě dcery - to shovívavost Hospodinova byla s ním -, vyvedli ho a dovolili mu odpočinout až za městem. 17 Když je Hospodin vyváděl ven, řekl: "Uteč, jde ti o život. Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj.“
23 Slunce vycházelo nad zemí, když Lot vešel do Sóaru. 24 Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo. 25 Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst, i co rostlo na rolích. 26 Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup. 27 Za časného jitra se Abraham vrátil k místu, kde stál před Hospodinem. 28 Vyhlížel směrem k Sodomě a Gomoře a spatřil, jak po celé krajině toho okrsku vystupuje ze země dým jako dým z hutě. 29 Ale Bůh, když vyhlazoval města toho okrsku, pamatoval na Abrahama: poslal Lota pryč ze středu zkázy, když vyvracel města, v nichž se Lot usadil.


Přátelé v Kristu,
tak to všechno „visí“ na Abrahamovi, celá rodina. Hospodin zachránil Lota, protože pamatoval na Abrahama. A kvůli Lotovi zase vyvedl ze Sodomy také jeho ženu a dcery. A kvůli dcerám chtěl zachránit také jeho zetě. Celá rodina je závislá na Abrahamovi, jejich záchrana visí na něm. – Pamatoval Hospodin na Abrahama a proto vyvedl Lota ze zkázy. Co to znamená, že Bůh pamatoval na Abrahama? Byl snad Lot zachráněn proto, že byl Abrahamův příbuzný? Byla by to zvláštní představa, že by byli lidé zachraňováni jenom proto, že mají v rodině někoho zbožného. Anebo byl Lot zachráněn kvůli Abrahamové modlitbě? Víme přece, že se Abraham přimlouval za záchranu Sodomy: nepromineš snad Hospodine tomuto místu, vyhladíš snad i těch několik spravedlivých, kteří ve městě jsou? Je tedy možné, že se v tomto vyvedení Lota do bezpečí naplňuje Abrahamova přímluva, že Hospodin na ni pamatoval, že měl totiž Lot mezi všemi těmi zlými sodomskými nejblíže k tomu, aby mohl být vysvobozen jako spravedlivý. A přece si myslím, že Lotovi pomohlo obojí zároveň: i příbuznost s Abrahamem, i Abrahamova přímluva. Je přece pochopitelné, že když ležel Abrahamovi na srdci osud Sodomy, musel nejprve pomyslet na svého synovce, který tam bydlel. Když se přimlouval za sodomské, musel to myslet jako přímluvu především za Lota a pak za mnohé kolem něj. Je jasné, že když se modlíme a přimlouváme za jiné lidi, že nejprve pomyslíme na potřebné mezi svými nejbližšími. Nemůžeme je přeskočit nebo úplně pominout a myslet nejdříve na lidi jiné nebo na lidi obecně. Když se modlíme za lidi kolem sebe, vytváříme jakousi duchovní síť. Tak neseme na modlitbách nejprve ty, kdo jsou nám blízko, a o jejichž nouzi konkrétně víme, pak jistě mnohé další, na které si vzpomeneme, a síť se rozšiřuje, a jsou i obecnější potřeby a nouze až tam, kdy apoštol poví, že se máme přimlouvat za všechny lidi. To si připomínáme z kazatelny častěji, že se naše přímluvy mají konat takto obsáhle. Dnes však chci zdůraznit právě onen počátek: že se máme modlit nejprve za lidi nám blízké, a že si takovými modlitbami a duchovním potěšením máme pomáhat doma mezi sebou. Taková duchovní síť má držet pohromadě rodinu věřících lidí. – V rodině Abrahama byl právě tento praotec velkým přímluvcem. A Hospodin pamatoval na Abrahama, a proto poslal Lota pryč ze středu zkázy. Na Abrahamovi duchovně visel Lot, na Lotovi jeho manželka a dcery, na nich zeťové. A tady se nám najednou začíná ta síť trhat. Když má být rodina zachráněna, nejprve odmítnou zeťové. Lot je přemlouvá, ale jim připadalo, jako by žertoval. Pak začne překvapivě váhat i Lot, a musí být se svými dcerami a ženou z města doslova vyvlečen za ruce. A nakonec ještě cestou ztratí Lot manželku, která se s městem nedovedla rozloučit, a ohlížela se, a proměnila v solný sloup. - Ta síť záchrany se potrhala. Vše viselo na Abrahamovi, ale on nedovedl svou pevnou víru v Hospodina předat Lotovi, Lot už má víru jen takovou váhavou, a když ji pak má předat zeťům, tak ti se mu už rovnou vysmáli. - Jestli nám tyto potíže s předáváním víry připomínají situaci v našich vlastních rodinách, tak jistě nejde o podobnost náhodnou. Ve chvílích těžkých se i mezi námi odhalí to, co v časech pokoje nebylo tak vidět, totiž zda je naše vlastní spolehnutí na Boha pevné a zda svoji víru předáváme svým nejbližším. Snad jsme už někdy sami poznali, že nám víra v těžkých chvílích pomáhá. Možná bychom si přáli, aby podobně pomáhala našim blízkým. Pak se ovšem musíme dlouhodobě a vytrvale snažit jim víru zprostředkovat. Když se spokojíme s tím, že o nás přece vědí, že chodíme do kostela, je to jen nicotná nitka, která se snadno přetrhne. V sodomské ohrožení mělo Abrahamovy příbuzné vést a zachránit Boží slovo. Skončilo to však tragicky. Těžko můžeme mít uspokojení z toho, že už v rodinách praotců předávání víry fungovalo špatně.

A proč se vlastně Lotově rodině ze Sodomy nechtělo? To je jasné: byli tady doma. Ani sodomská špatnost už jim nevadila. Když člověk někde dlouhou dobu žije, zvykne si a aspoň částečně se přizpůsobí. Když člověk nemá odstup, mnohé zlé věci ani nevidí. Odstup od Sodomy si udržoval Abraham, a proto mu bylo jasné, že zkaženost Sodomy je téměř úplná a že mu nezbývá nic jiného, než se za sodomské usilovně přimlouvat. Odstup od Sodomy měl tím spíše Hospodin, a svrchovaný nadhled. Lot s rodinou si však mohli v Sodomě žít docela spokojeně. Už je tady nic nezaráželo, alespoň ne natolik, aby se vystěhovali. To už je ten stav, o kterém zpíváme v jedné známe písni: „bojím se, že hřích mi bude příliš milý.“ (EZ 500,1) Ano, nějaký hřích nám může být milý, můžeme mít z hřešení radost, a přestaneme si všímat, jak nás takový hřích zároveň ničí. V německé televizi mají například pořad „Liebe Suende“, to znamená právě: „Milý hřích“, je to pořad erotický, a zrovna erotika je myslím dobrým příkladem toho, co je do určité míry radostí života, ale když přerůstá přes tuto míru v pornografii, tak z člověka vyčerpává síly a ničí ho. V té písni zpíváme: „Já chtěl bych Bože můj, mít srdce plné síly, když slyším pozvání, ať za tebou se dám. Však bojím se, že hřích mi bude příliš milý.“ Může se totiž stát, že jsme v nějakém hřešení tak moc, že už ani nevíme, že už ani nevíme, že je to hřích. Vždyť tak žijí i lidé kolem nás. Anebo si ještě uvědomuji, že to či ono je špatnost, ale bylo by pro mne velmi nepohodlné se ji zříci, asi jako bylo nepohodlné se přestěhovat ze Sodomy. Možná je naše okolí špatné, ale Sodoma to snad ještě není, řekneme si. A vůbec je ten dnešní příběh nějaký přehnaný, vždyť kde se to stává, aby na hříšníky padala síra a oheň? – Není myslím v evangelické církvi zvykem mluvit moc radikálně. Jak byste pak však chtěli vzít vážně tento příběh? Vždyť my to přece víme, že máme z některých věcí vyjít, že jsou špatné a že nás ničí. Víme, co je naší „sodomou“. Jestliže jedeme v nějakých podvodech, jestli se zamotáváme do nějakých lží, jestli neumíme krotit svou hněvivost, všechno tohle nás ubíjí. Tady pomůže jen radikální obrat od hříchu. Můžeme se sice vymlouvat, že to s námi snad ještě není tak špatné, že jsme prostě takoví, a že jsou na tom stejně i druzí: všechna váhavost tady však hříchu nahrává, a on to dovede udělat tak, aby nám po čase přestal vadit a snad nám i začal být milý. Milý hřích, milé zahynutí. – My však slyšíme: „Vyjdi ze Sodomy.“ „Uteč, jde ti o život.“ A ještě užitečná duchovní rada navíc. „Neohlížej se nazpět.“ – Podobně to o své cestě vysvobození říká i Pán Ježíš: ten, kdo ví, kam má jít, a přitom „se ohlíží zpět, není způsobilý pro království Boží.“ (L 9,62)

Apoštolské vyznání víry