Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

121. "Tu levou nohu má od Boha." - Mistrovství světa ve fotbale.

120. Zdržela mě na ulici cigánka, že mi chce povědět, co mě čeká. Když jsem ji řekl, že jsem křesťan, požehnala mi a ustoupila z cesty. Vida.

119. "Vzal její hřích na sebe" u G. Greena znamená, že "si nasadil kondom při souloži s katoličkou".

118. Poznal jsem dalšího člověka, který se ujímá zatoulaných koček. Stále však neznám nikoho, kdo by se nezištně ujímal zbloudilých lidí.

117. Při výstupu na Svatý kopeček se bavili komentováním jednotlivých zastavení křížové cesty: "Hele, zase o něco zakopl."...

116. Při první návštěvě ji pastoroval velmi profesionálně. Při druhé mluvili otevřeně o věcech intimních. Při třetí skončil v misionářské poloze.

115. Víme, že Ho neposloucháme. Řekneme však, že neslyšíme, že k nám nemluví.

114. Nemáte jasno o existenci démonů? Začtěte se do internetové diskuse, skoro do kterékoliv.

113. "Oslav výročí církve husitské se účasnila i ministryně obrany." Tradice se mají dodržovat.

112. Čeští evangelíci nemají žádnou politickou teologii, kéž by zachovávali aspoň to nejnutnější z ní: že nemáme čekat žádného politického Mesiáše.

111. Před léty jsem se tady vysmíval saleziánům, jak objíždějí světové turné s ostatky Dona Bosca. Proto tu dnes musím napsat, že evangelický band, zpívající písně Sváti Karáska ho tahá po koncertech jako frontmana, ač je po mrtvici a nemůže zpívat. 17-11-28

110. "Karafiátovi Broučci si odůvodňují své noční reje s lucerničkami tím, že svítí lidem. Protože však tak činí na místech odlehlých a lidé beztoho v noci spí, je už z kontextu knihy patrno, že je to zcela zbytečné a motivace bude zřejmě jinde."

109. Vidíš, člověče, jak jsi skončil. Je psáno: "Bohu jedinému se budeš klanět a jemu sloužit", a teď se v parku ponižuješ před svým psím miláčkem, abys sebral jeho hovna.

108. Obdivuji jehovisty pro jejich mučednickou odvahu.

107. Co by vlastně se mnou bylo, kdybych se nemodlil? Neumím si to představit. Jak bych vůbec žil?

106. Západ rád všechno odlehčuje, od jogurtu po batérie. Nejvíce se mu to ovšem myslím daří s křesťanstvím.

105. Kontranaděje doby požitkářské podle nápisu v kavárně: "Spát můžete v hrobě."

104. Na tureckém letišti vedle sebe čtvery dveře: pánské WC, prayer room for men, prayer room for women, WC dámské. Otázka mě k tomu napadla židovská: a to se nemůžu modlit rovnou na záchodku?

103. Dovolená s all inclusive - předjímka nebeské blaženosti. Pokušení k přežírání a opíjení.

102. "Hell dance strip", klub v Ostravě, "přehlídka lidské krásy". Jó, bývaly doby, kdy ďábel to, že lidi ovládá, spíše skrýval.

101. K eucharistii nesmíme asi proto, že patronkou jednoty církve jmenovali katolíci Pannu Marii, a ta má dost důvodů být na neuctivé evangelíky naštvaná.

100. Hádám se se svým rádoby chytrým mobilem. Když do sms napíšu „modlím“, opraví mi to na „myslím“, a já ho musím přesvědčovat, že se opravdu i „modlím“.

99. Modernisté v evangelické církvi si myslí, že víno se při večeři Páně dětem nepodává proto, že je v něm alkohol.

98. Jako evangelík to v katolickém prostředí dost schytávám. Snad mi to Bůh připočte jako zásluhu.

97. Prý "progresivní přístup koupališť", která umožňují pohyb naháčů. Kdyby novináři znali první stránky Bible, psali by o regresi, a to extrémní

96. V bráně arcibiskupství nějaký uslintaný obejda, potlouká se tady mnoho bezďáků, ale tohoto podpírali a laskavě na něj mluvili, takže asi bývalý nejméně kněz.

95. Nejhnusnější na evangelících je, že pijí z jednoho kalicha. Katolíci to nedělají - dnes jsem se dověděl dokonce, že jeden katolický kněz svým farníkům zdůvodňoval, že tohle by přece nechtěli.

94. Zamilovanost - nekritická fáze lásky - trvá maximálně dva roky. Kdyby byli kazatelé ochotni střídat sbory s takovou frekvencí, byly by před námi éra nádherného souznění kazatelů s jejich sbory.

93. „A teď vám povím něco, co vás velmi pobaví: v 70. létech býval tady v budově arcibiskupství kněžský seminář a zde v Trůnním sále stával pingpongový stůl.“ Tak to je tedy pecka. Až doteď si asi nikdo z nás, účastníků prohlídky, neuměl představit, že by kandidáti kněžství mysleli na něco jiného než na modlení.

92. Jediným náboženským pořadem, který se v České televizi prosadil do prime-timu, je losování Šťastných 10. Vždy na začátku moderátor divákům slibuje přízeň Štěstěny - a je to takové malé misijní kázáníčko.

91. V katolickém kostele na Bílou sobotu ukazují Ježíšův hrob, pak na chvíli zamknou, tělo někam odnesou, a v neděli ráno tvrdí, že se stal zázrak, že byl Ježíš vzkříšen.

90. Chválíme tě, Ježíši, že jsi nám svou obětí zajistil nejdelší víkend v roce.

89. Farář, s ordinací a po instalaci, je něčím mezi lékařem a trubkou.

88. Na dveřích kříž. Červený.

87. "Ježíš miluje chudé a potřebné, ale zdá se, že Ježíšek má raději děti bohatých rodičů."

86. "Ptala jsem se dětí, jestli znají nějaké písničky o zvířátkách, a on začal: "Beránku Boóžíí....""

85. Nájemný klaun Hopsalín dělá při Vánočních besídkách mezi dětmi v mateřských školách (sic!) sexistické narážky na Marii a způsob, jakým otěhotněla. Rád bych mu vzkázal: "Pane, dě*ka jste vy."

84. "Pane faráři, budou Vánoce. Můžete nám přinést kousek toho duchovna?"

83. Tělo hyne, přežívá duše a fejsbukový profil.

82. Na úpatí Hostýna stojí socha Panny Marie, kterou "zhotovili studenti Arcibiskupského semináře". Snad si to chlapci celibátníci v rukodílně pěkně užili.

81. Zasténala: "Ó Bože", a tak jsem věděl, že ze všech přítomných se mám právě já zeptat, co ji trápí.

80. Na Hané znamená "podobojí": že pijete bílé víno i červené.

79. Za chvíli začíná mše - a lidé se v kostele modlí. Pro evangelíka dost nepochopitelný zážitek. (Evangelická tradice totiž učí v tomto punktu jinak: lidé před bohoslužbami spolu kecají a je marné snažit se je to odnaučit.)

78. Protivný týpek, ten Vinnetou, jak nesleze z koně a všude vede důležité řeči, že jsou všichni lidi bratři. Nemohl jsem se dočkat, až ho zabijí. - Šikovně ho parodoval Ježíš, když jel na oslu.

Abrahamovy příběhy 16

Gn 21,22-34 Jsem hotov přísahat
(Mt 5,43-48 On dává svému slunci svítit na dobré i zlé)

22 V té době řekl abímelek a píkol, velitel jeho vojska, Abrahamovi: "Bůh je s tebou ve všem, co činíš. 23 Proto mi na místě přísahej při Bohu, že neoklameš mne ani mého nástupce a následníka. Milosrdenství, jaké jsem já prokázal tobě, prokazuj i ty mně a zemi, v níž jsi pobýval jako host." 24 Abraham tedy řekl: "Jsem hotov přísahat." 25 Ale domlouval abímelekovi kvůli studni s vodou, kterou abímelekovi služebníci uchvátili. 26 Abímelek na to odvětil: "Nevím, kdo to udělal. Tys mi to neoznámil a já jsem o tom dodnes neslyšel." 27 I vzal Abraham brav a skot a dal abímelekovi. Pak spolu uzavřeli smlouvu. 28 Sedm ovcí ze stáda postavil Abraham zvlášť. 29 Tu se abímelek Abrahama otázal: "Co s těmi sedmi ovcemi, které jsi postavil zvlášť?" 30 A on řekl: "Sedm ovcí si ode mne vezmi na svědectví, že jsem tuto studni vykopal já." 31 Proto se to místo nazývá Beer-šeba (to je Studně přísahy), že tam oba přísahali. 32 Po uzavření smlouvy v Beer-šebě se abímelek a píkol, velitel jeho vojska, hned navrátili do pelištejské země. 33 A Abraham zasadil v Beer-šebě tamaryšek a vzýval tam jméno Hospodina, Boha věčného. 34 Abraham pobyl v pelištejské zemi jako host mnoho dní.


Přátelé v Kristu,
praotec Abraham tady uzavírá smlouvu s Abímelekem, pelištejským králem. Je to smlouva o příměří, o tom, že mezi oběma mocnými muži bude přátelství. A ještě o více než o přátelství tady jde. Obě strany se v této smlouvě zavazují, že se k sobě budou chovat milosrdně. To znamená: budou si navzájem pomáhat, když se ten druhý ocitne v nouzi, budou na sebe myslet v dobrém, budou si odpouštět, pokud dojde k nějakému ublížení. Král Abímelek říká, že on doposavad Abrahamovi milosrdenství prokazoval, a přeje si, aby takto dobré vztahy mezi nimi zůstaly i do budoucna, aby se také Abraham k němu choval milosrdně. Prozatím byly příležitosti spíše k tomu, aby byl milosrdný Abímelek k Abrahamovi. To když Abraham vtáhl do jeho země, na počátku ještě s docela malým hloučkem. Abraham byl do této země přiveden Hospodinem, tato země mu byla zaslíbená. Nemůžeme si však představovat, že to byla země prázdná, neobydlená, připravená k osídlení kmenem Abrahamovým. Bylo to jinak: tato země už patřila mnoha národům a kmenům, a Pelištejci byli mezi těmito národy nejmocnější a nejbohatší. Mohli si dělat na celou tuto zemi nárok. A přece neuplatňovali svoji moc xenofóbně, nenávistně k cizincům. Když do země přitáhl Abraham s rodinou, mohli se zde usadit, mohli pást svůj dobytek a postavit oltáře svému Hospodinu. Země byla vlídná a místní lidé pohostinní. Abímelek připomíná Abrahamovi, že místní se k němu chovali milosrdně. To si Abrahame připomínej. - A nebude na škodu, když si i my budeme totéž připomínat o naší dnešní vlasti. Totiž: jak slušně a ochotně se chovají lidé v zemi, kde přebýváme, ano tady v Česku. Možná se nám na mysl vtírá nejdříve nějaká zkušenost špatná, ale nenechme si to vnutit a podívejme se dnes na věc kladně: i v nevěřících lidech přežívá slušnost a milosrdenství. Když se někoho na ulici zeptáte na cestu nebo ho poprosíte o malou pomoc, můžete přeci počítat s tím, že po vás nezačne hulákat, ale že se bude snažit poradit. I jako společenství křesťanů můžeme počítat a počítáme s vlídným přijímáním ve společnosti. Cokoliv jiného jsou jenom anomálie. V lidech zůstává jakási základní slušnost a ochota pomoci druhému. - A tak může věřící Abraham uzavřít smlouvu s pohanským králem. Někdy máme dojem z četby Starého zákona, že Izrael měl za úkol všechny pohanské sousedy nenávidět, a nejlépe rovnou vyhladit. Není však tomu tak. V Abrahamových příbězích jsme už několikrát viděli, že on s okolními lidmi, byť neznají jeho Boha, pokojně spolužije. Může se s pohany snést, a zrcadlí tak slova Ježíšova horského kázání, že Bůh sám je takto milosrdný ke všem lidem: „protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.“ Nemusíme nenávidět nikoho z lidí. Můžeme se snažit mít rádi všechny lidi pod sluncem.

A dnes musí Abraham přiznat dokonce to, že s ním pohané jednali milosrdně, oni ze své strany nejdříve. Teď očekává Abímelek podobné jednání také od Abrahama. Na oplátku. V zemi, kde Abraham pobýval jako host, se mu dobře dařilo. Vyrostl jeho majetek i jeho význam. Z nenápadné skupinky nomádů se stala vlivná dynastie. A je jasné, že by Abraham své moci mohl využít různě, buď dobře k prospěchu mnohých, ale také špatně, kdy by mu šlo jen o vlastní prospěch na úkor druhých. Proto si chce Abímelek Abrahama zavázat, aby jejich síly nestaly proti sobě, ale aby dovedli v jedné zemi žít spolu a vedle sebe. Mohl by na to Abraham říct: ale to se rozumí samo sebou. To je přece samozřejmé, že budu jednat spravedlivě a milosrdně. Vždyť uznávám, že nade mnou je autorita Boha spravedlivého a milosrdného. Toho jsem poznal, ten mě povolal. Nebudu přísahat tobě pohane, mohl by Abraham říci, milosrdně já jednám spontánně ze své víry. Abraham však neřekne nic takového, naopak poví: Jsem ochoten přísahat. A já doufám, že vím, proč to Abraham říká, myslím, že mu rozumím. Mnohdy to totiž není vůbec samozřejmé, že věřící člověk jedná spravedlivě a milosrdně. Někdy je tomu právě naopak, že se na všedních věcech našeho života zdá, jako bychom vůbec věřící nebyli. I v životě Abrahama se už to dříve ukázalo, když například obelhal faraóna a způsobil mu tak velkou škodu. Nerozumí se nijak samo sebou, že jsou věřící lidé lepší než nevěřící. I věřící člověk se musí pro poctivost, pro slušnost svého života rozhodnout. Moc mě mrzí, když se někdy my křesťané chováme tak, jako bychom byli z pozemské spravedlnosti vyňati. Například když něco slíbíme a pak své slovo nedržíme, když nedodržujeme termíny, když máme radost z toho, že někde můžeme obelstít úřady nebo stát. Když si to, že nemůžeme vyjít s obyčejnými lidmi, hned omlouváme výjimečností své víry. Trápím se, trápím, když se v nějaké křesťanské organizaci hledí hlavně na to, aby se lidé na sebe usmívali a nemluvili sprostě, méně se už ale hledí například na řádnost účetnictví. Mylně by se mohlo zdát, že nám k tomu víra dávala oprávnění, povyšovat se nad pozemské řády, když přece máme z této přízemnosti našlápnuto do nebeského království. Jako by byla poctivost pod naší úroveň, když přece víme o věcech vyšších, o víře, lásce a naději. Poslouchejme však pozorně, co tady Abímelek chce po Abrahamovi: „Abrahame, možná je tvůj Bůh mocný, když ti žehná ve všem, co máš. Ale nejprve spolu mluvme o našem vzájemném mezilidském soužití. Nejprve od tebe očekávám, že se ke mně budeš chovat aspoň tak slušně, jako jsem se já choval k tobě. Zajímá mě, Abrahame, pozemský průmět tvojí víry.“ A stejně tak to zajímá naše spoluobčany (dnes toho slova použiji, jindy by nám mohlo připadat, že s věcmi víry má málo společného). Zajímá je především, jak se k nim my křesťané chováme, a nedivme se, že je to zajímá více, než naše svědectví ve slovech.

Chci dnes tedy zdůraznit to, že můžeme s lidmi nevěřícími nebo jinak věřícími žít ve vzájemné úctě, že můžeme i těmto druhým přiznat jejich milosrdné smýšlení a někdy dokonce náskok v milosrdenství. Abraham a Abímelek se chystají zavázat k pokojnému soužití. A teď vzniká prostor, aby si vyříkali věci, které by mohly být předmětem sváru. Zde je to například otázka sporných studní. Abraham domlouval abímelekovi kvůli studni s vodou, kterou abímelekovi služebníci uchvátili. Abímelek na to odvětil: „Nevím, kdo to udělal. Tys mi to neoznámil a já jsem o tom dodnes neslyšel.“ Nebyl to od Abímeleka zlý úmysl, spíše šlo o nevědomost nebo nedorozumění. Jak snadno by se taková věc mohla stát příčinou očerňování toho druhého nebo dokonce roznětkou konfliktu. Tam však, kde se lidé navzájem uznávají a myslí na sebe v dobrém, se dá většina neshod v klidu odvysvětlit. - Zdá se vám to snad jako málo silné zakončení kázání? Mnohým generacím našich předků, kteří zažívali ze strany vládců země útisk a pronásledování, to muselo znít jako rajská hudba, když tady četli, že Abraham požíval milosrdenství ze strany Pelištějců, a že se s nimi dovedl domluvit. My dnes žijeme v době, kdy je církev v naší zemi akceptována, ano, kdy je ji ještě stále přáno. Považujeme to asi za samozřejmost. Někdy povýšenecky nadáváme na společnost a její stav, upíráme lidem mimo církev jejich dobré úmysly a činy. To pak ovšem utíkáme od toho, co tady oprávněně chce abímelek po Abrahamovi: „Milosrdenství, jaké jsem já prokázal tobě, prokazuj i ty mně a zemi.“ Závazek milosrdenství je to, oč tu běží, to se po nás chce. Milosrdenství mezi lidmi si máme všímat, a nepřehlížet ho, milosrdenství máme pěstovat a opětovat, milosrdenství, které se nezastaví na hranicích sboru či církve, milosrdenství se všemi. A dnešní příběh končí takto: Abraham pobyl v pelištejské zemi jako host mnoho dní.

Pane Bože náš, děkujeme ti za dobro, které je v lidech kolem nás.
Dej nám sílu, abychom ti nedělali ostudu, abychom dovedli být věrní v konání dobra,
aby nám tvé milosrdenství bylo vnitřní posilou k jednání v lásce se všemi.