Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

151. Bude ateistická rebelie? Výjimku z nočního zákazu vycházení dostaly půlnoční Vánoční mše, ale ne Silvestrovské oslavy.

150. Roky jsme řešili, jaké to je, když muslimské ženy nosí zahalené obličeje. S koronavirem a rouškami jsme teď do toho experimentu byli vtaženi všichni.

151. Nazval svou firmu Boží střecha, chce tím naznačit, že staví střechy fakt skvělé. A když se to nepovede nebo nestihne, máte z postele výhled na boží střechu v pojetí trampském.


DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Proč ten shon?

anglický text
video
český text

skupina kolem Ježíše večeří před Jeruzalémem a je v ní napětí
apoštolové (správněji učedníci) chtějí vědět, co se bude dít,
a kdy se vydají cestou do Jeruzaléma

Ježíš jim říká, ať nehledí do budoucnosti
aby nechali zítřek zítřku a prožívali dnešek

Ježíš by jim mohl říci, co se chystá, jaké má plány
ale oni by to pochopili ještě méně než on sám
dokonce říká, že oni jsou posedlí bojem, že se těší na střet

Máři Magdaléna Ježíši chladí obličej a Ježíš říká, že toto mu dělá dobře
zatímco učedníci u večeře pořád kecají: kde a kdy a kdo a jak
ona jediná mu dává, co on potřebuje zde a teď

(rolí žen v evangeliu se budeme zabývat někdy příště)

I. posedlí bojem:
- jeden z výkladů, oč šlo Jidášovi
Jidáš Iškariotský – ve jméně vidí někteří badatelé zkomoleninu názvu politické sekty sikariů
(kteří nosili dýku a byli stále připravení k boji)
- Petr vytasil meč na obranu Ježíše – J 18,10n
Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, zasáhl jednoho veleknězova sluhu a uťal mu ucho. Ježíš řekl Petrovi: "Schovej ten meč do pochvy! Což nemám pít kalich, který mi dal Otec?"

II. nech zítřek zítřku
Mt 6,34: Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti.
zítřek (rozšířeně budoucnost) tu ještě není, nemáme ho ve svých rukou
může vypadat docela jinak, než předpokládáme
je spojeno s důvěrou, že každý den dostáváme od Boha novou příležitost
že Bůh nás povede dále
(Ž 37,5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.)

III. mohl by vám povědět, kam směřujeme,
ale rozuměli byste tomu ještě méně než já

předpověď utrpení: Mk 8,31-33
A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. 33 On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: "Jdi mi z cesty, satane!; tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!"

Boží vůle je určitá
Ježíš ji nahlížel jasněji, my méně jasně
nemusíme se však strachovat u budoucnost, máme plně žít dnešek

Žádné komentáře: