Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

151. Bude ateistická rebelie? Výjimku z nočního zákazu vycházení dostaly půlnoční Vánoční mše, ale ne Silvestrovské oslavy.

150. Roky jsme řešili, jaké to je, když muslimské ženy nosí zahalené obličeje. S koronavirem a rouškami jsme teď do toho experimentu byli vtaženi všichni.

151. Nazval svou firmu Boží střecha, chce tím naznačit, že staví střechy fakt skvělé. A když se to nepovede nebo nestihne, máte z postele výhled na boží střechu v pojetí trampském.


DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

V chrámu

kupčíci (se překřikují): vstupte k nám!
máme nejnižší ceny ve městě!
prodáváme nejlepší víno!
vsaďte si u nás!
na ceně se jistě domluvíme!

Ježíš: můj dům by měl být domem modliteb
ale vy z něho děláte doupě zlodějů
ven, všichni ven, vypadněte
můj čas téměř vypršel, jen málo času zbývá, abych něco udělal
to, co jsem zkusil za tři roky, se zdá, jako by bylo roků třicet

dav: podívej se na mé oči, sotva vidí,
podívej se, jak obtížně chodím
věřím, že ty mi můžeš pomoci
dotkni se mě, ať jsem uzdraven

Ježíš: je vás mnoho, netlačte se na mě
jsem na to sám
uzdravte se sami!

1. komercionalizace
příběh o vyčištění chrámu
Mt 21:12 Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů; 13 řekl jim: "Je psáno: 'Můj dům bude zván domem modlitby', ale vy z něho děláte doupě lupičů."
byli tam, aby prodávali zvířata k obětem, tedy ze zbožných důvodů
aby směňovali peníze těm, kdo chtěli dát dar: ten se odevzdával ve zvláštní svaté chrámové měně
jen to přebujelo, jako každá příležitost ke komerci

2. věříme ti, že nám můžeš pomoci
Mt 21:14 (následuje po předchozím) I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil.

u většiny příběhů o uzdravení čteme větu: „jdi, víra tvá tě uzdravila“ nebo podobnou
Mt 9:22 (žena prosící o uzdravení dcery) Tu jí Ježíš řekl: "Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš." A od té hodiny byla její dcera zdráva.
Mk 5:34 (žena trpící krvotokem) A on jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení!"
Mk 10:52 (uzdravení slepého) Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě zachránila." Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.
L 7:50 (žena hříšnice) A řekl ženě: "Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji!"


tyto příběhy byly zapsány proto, že se staly svědectvím o Ježíšově moci
ale jistě se na něho obracelo mnohem více potřebných,
kteří mu také důvěřovali, spoléhali se na jeho pomoc
(jako se obracejí jistě na každého z nás)
ale ta víra, co uzdravuje, není každá víra, byť je to tak jednoduše v těch příbězích zapsáno
nýbrž víra v Boha

3. nedostatek času, mnoho toho nezvládl
i u Ježíše čteme o únavě, přepracovanosti
Mk 6:31 Řekl jim: "Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!" Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst. 32 Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. 33 Mnozí spatřili, jak odjíždějí a poznali je; pěšky se tam ze všech měst sběhli a byli tam před nimi. 34 Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře.

také Ježíšovy síly byly omezené, byl jen člověk
mohl být jen na jednom místě, musel spát
proto zaslibuje, že v době působení Ducha svatého to bude pro lidi lepší
duch působí na mnoha místech současně
J 16:7 Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.

Žádné komentáře: