Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

151. Bude ateistická rebelie? Výjimku z nočního zákazu vycházení dostaly půlnoční Vánoční mše, ale ne Silvestrovské oslavy.

150. Roky jsme řešili, jaké to je, když muslimské ženy nosí zahalené obličeje. S koronavirem a rouškami jsme teď do toho experimentu byli vtaženi všichni.

151. Nazval svou firmu Boží střecha, chce tím naznačit, že staví střechy fakt skvělé. A když se to nepovede nebo nestihne, máte z postele výhled na boží střechu v pojetí trampském.


DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Pilátův soud

Pilát: Opět tedy král mým hostem, a proč to, Heroda jsi nezaujal?
Kaifáš: obracíme se na Řím, aby vynesl rozsudek nad Nazareťanem
my nemáme právo odsoudit člověka k smrti, potřebujeme, aby byl ukřižován,
to je vše, co pro nás máš udělat
Pilát: mluv se mnou, Ježíši, byl jsi tu přiveden, spoután a bit od svých vlastních
máš aspoň sebemenší vysvětlení, čím sis to zasloužil?
poslouchej, králi Židů: kde je tvé království?
Ježíš: nemám království v tomto světě
mé království je někde jinde, kdybych jen věděl kde
Pilát: jsi tedy král?
Ježíš: to říkáš ty. Hledal jsem pravdu a jsem zavržen
Pilát: co je pravda? je to neproměnný zákon? my oba máme pravdu – je a moje stejná jako ta tvá?
zástup: ukřižuj jej!
Pilát: proč chcete, abych ukřižoval vašeho krále?
zástup nemáme žádného krále, jen císaře
Pilát: nevidím důvod, nenašel jsem na něm žádné zlo, je neškodný, tak proč vám tak vadí?
je poblouzněn tím, že si myslí, že je významný
abych vás uspokojil, dávám to zbičovat
(39 ran bičem)
odkud jsi? o co ti jde? měl jsi být opatrný, teď už máš krůček ke smrti
proč nic neříkáš, když mám tvou hlavu ve svých rukou? jak můžeš být tak klidný?
Ježíš: nemáš žádnou moc ve svých rukou, jen tu, co ti byla dána odjinud
vše je dáno, a ty to nemůžeš změnit
Pilát: jsi hlupák, Ježíši Kriste. jak ti můžu pomoci?
zástup: Piláte, ukřižuj ho, pamatuj na césara, máš své povinnosti
ukřižuj ho, abys udržel mír,jinak budeš sesazen
Pilát: nenecháš mě, abych zastavil tvou velkou sebedestrukci
zemři si, jestli chceš, ty zbloudilý mučedníku
já si myji ruce, zemři jestli chceš, ty nevinná loutko

J18:29 Pilát k nim vyšel a řekl: "Jakou obžalobu vznášíte proti tomu člověku?" 30 Odpověděli: "Kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali." 31 Pilát jim řekl: "Vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona!" Židé mu odpověděli: "Není nám dovoleno nikoho popravit." 32 To aby se naplnilo slovo Ježíšovo, kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít. 33 Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: "Ty jsi král židovský?" 34 Ježíš odpověděl:"Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?" 35 Pilát odpověděl: "Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím ses provinil?" 36 Ježíš řekl: "Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud." 37 Pilát mu řekl: "Jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." 38 Pilát mu řekl: "Co je pravda?" Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl jim: "Já na něm žádnou vinu nenalézám.

I. pravda
Hledal jsem pravdu a jsem zavržen
co je pravda? je to neproměnný zákon? my oba máme pravdu – je ta moje stejná jako ta tvá?
"Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." Pilát mu řekl: "Co je pravda?"

Ježíšovo království je království pravdy
co je pravda? pro Piláta je hledání pravdy hledání vhodných právních formulací
pro někoho jiného je to pravda přesného poznání

pro Ježíše spočívá pravda ve spolehlivosti Božích slibů, ve stálosti jeho úmyslů a
v neotřesitelnosti jeho milosti
k lidem přichází ve formě svědectví, tedy jako oslovení žádající, aby bylo slyšeno a přijato
chápavým a poslušným osobním rozhodnutím – vírou
proto Ježíš Pilátovi nepředkládá pravdu jako nějaké poučení
nýbrž ho zve, aby se sám rozhodl pro pravdu
a Pilát se ptá proslulou otázkou „co je pravda?“ – zde „je ta moje stejná jako ta tvá?“
otázka moderní doby – je přece tolik pravd
ale zde možná směs přízně a zároveň distance Piláta vůči Ježíši
on odmítá pravdu, o které svědčí Ježíš, aby se ji podrobil
ale nechce se zase ani rozhodnout proti němu

II. danost, předurčenost, osudovost
nemáš žádnou moc ve svých rukou, jen tu, co ti byla dána odjinud
vše je dáno, a ty to nemůžeš změnit
32 naznačil, jakou smrtí má zemřít.
J 19:11 Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu."

Bůh to tak chce - „musí se to stát“, „to se stalo, aby se naplnilo“
Bůh to nejenom dopouští, ale i plánuje a řídí
Kristovo utrpení není Bohem jen dopuštěno, byl to jeho záměr, jeho vůle, on to tak předurčil
„Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho přibili na kříž a zabili“

také my můžeme na všechno své příkoří pohlížet jako na Boží vůli a dobře promyšlený plán
pak se nemusíme tolik zabývat druhotnými příčinami, lidmi, kteří nám toto utrpení a bolest přinesli, těmi piláty, které v životě potkáváme

můžeme se zlobit a svou zlobu můžeme přenést na Boha
když se objeví zloba vůči Bohu, je dobré ji dát průchod v jeho přítomnosti
všemu svému vzteku a nenávisti a nedělat si starosti, jak mu to říci
dlouho potlačovaná zášť podkopává vztah důvěry
zatímco vylití i negativních emocí může vztah lásky ještě prohloubit

dělal to i takový světec, jako byl Jób
vůbec to neznamenalo, že Boha dostatečně nectí
naopak, byla to známka toho, že jeho vztah k Bohu je opravdu důvěrný
je příznačné, že nakonec jej Bůh chválí a velebí,
zatímco jeho přátele, kteří se nad jeho hořkými slovy pohoršovali, Pán plísní

Žádné komentáře: