Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

121. "Tu levou nohu má od Boha." - Mistrovství světa ve fotbale.

120. Zdržela mě na ulici cigánka, že mi chce povědět, co mě čeká. Když jsem ji řekl, že jsem křesťan, požehnala mi a ustoupila z cesty. Vida.

119. "Vzal její hřích na sebe" u G. Greena znamená, že "si nasadil kondom při souloži s katoličkou".

118. Poznal jsem dalšího člověka, který se ujímá zatoulaných koček. Stále však neznám nikoho, kdo by se nezištně ujímal zbloudilých lidí.

117. Při výstupu na Svatý kopeček se bavili komentováním jednotlivých zastavení křížové cesty: "Hele, zase o něco zakopl."...

116. Při první návštěvě ji pastoroval velmi profesionálně. Při druhé mluvili otevřeně o věcech intimních. Při třetí skončil v misionářské poloze.

115. Víme, že Ho neposloucháme. Řekneme však, že neslyšíme, že k nám nemluví.

114. Nemáte jasno o existenci démonů? Začtěte se do internetové diskuse, skoro do kterékoliv.

113. "Oslav výročí církve husitské se účasnila i ministryně obrany." Tradice se mají dodržovat.

112. Čeští evangelíci nemají žádnou politickou teologii, kéž by zachovávali aspoň to nejnutnější z ní: že nemáme čekat žádného politického Mesiáše.

111. Před léty jsem se tady vysmíval saleziánům, jak objíždějí světové turné s ostatky Dona Bosca. Proto tu dnes musím napsat, že evangelický band, zpívající písně Sváti Karáska ho tahá po koncertech jako frontmana, ač je po mrtvici a nemůže zpívat. 17-11-28

110. "Karafiátovi Broučci si odůvodňují své noční reje s lucerničkami tím, že svítí lidem. Protože však tak činí na místech odlehlých a lidé beztoho v noci spí, je už z kontextu knihy patrno, že je to zcela zbytečné a motivace bude zřejmě jinde."

109. Vidíš, člověče, jak jsi skončil. Je psáno: "Bohu jedinému se budeš klanět a jemu sloužit", a teď se v parku ponižuješ před svým psím miláčkem, abys sebral jeho hovna.

108. Obdivuji jehovisty pro jejich mučednickou odvahu.

107. Co by vlastně se mnou bylo, kdybych se nemodlil? Neumím si to představit. Jak bych vůbec žil?

106. Západ rád všechno odlehčuje, od jogurtu po batérie. Nejvíce se mu to ovšem myslím daří s křesťanstvím.

105. Kontranaděje doby požitkářské podle nápisu v kavárně: "Spát můžete v hrobě."

104. Na tureckém letišti vedle sebe čtvery dveře: pánské WC, prayer room for men, prayer room for women, WC dámské. Otázka mě k tomu napadla židovská: a to se nemůžu modlit rovnou na záchodku?

103. Dovolená s all inclusive - předjímka nebeské blaženosti. Pokušení k přežírání a opíjení.

102. "Hell dance strip", klub v Ostravě, "přehlídka lidské krásy". Jó, bývaly doby, kdy ďábel to, že lidi ovládá, spíše skrýval.

101. K eucharistii nesmíme asi proto, že patronkou jednoty církve jmenovali katolíci Pannu Marii, a ta má dost důvodů být na neuctivé evangelíky naštvaná.

100. Hádám se se svým rádoby chytrým mobilem. Když do sms napíšu „modlím“, opraví mi to na „myslím“, a já ho musím přesvědčovat, že se opravdu i „modlím“.

99. Modernisté v evangelické církvi si myslí, že víno se při večeři Páně dětem nepodává proto, že je v něm alkohol.

98. Jako evangelík to v katolickém prostředí dost schytávám. Snad mi to Bůh připočte jako zásluhu.

97. Prý "progresivní přístup koupališť", která umožňují pohyb naháčů. Kdyby novináři znali první stránky Bible, psali by o regresi, a to extrémní

96. V bráně arcibiskupství nějaký uslintaný obejda, potlouká se tady mnoho bezďáků, ale tohoto podpírali a laskavě na něj mluvili, takže asi bývalý nejméně kněz.

95. Nejhnusnější na evangelících je, že pijí z jednoho kalicha. Katolíci to nedělají - dnes jsem se dověděl dokonce, že jeden katolický kněz svým farníkům zdůvodňoval, že tohle by přece nechtěli.

94. Zamilovanost - nekritická fáze lásky - trvá maximálně dva roky. Kdyby byli kazatelé ochotni střídat sbory s takovou frekvencí, byly by před námi éra nádherného souznění kazatelů s jejich sbory.

93. „A teď vám povím něco, co vás velmi pobaví: v 70. létech býval tady v budově arcibiskupství kněžský seminář a zde v Trůnním sále stával pingpongový stůl.“ Tak to je tedy pecka. Až doteď si asi nikdo z nás, účastníků prohlídky, neuměl představit, že by kandidáti kněžství mysleli na něco jiného než na modlení.

92. Jediným náboženským pořadem, který se v České televizi prosadil do prime-timu, je losování Šťastných 10. Vždy na začátku moderátor divákům slibuje přízeň Štěstěny - a je to takové malé misijní kázáníčko.

91. V katolickém kostele na Bílou sobotu ukazují Ježíšův hrob, pak na chvíli zamknou, tělo někam odnesou, a v neděli ráno tvrdí, že se stal zázrak, že byl Ježíš vzkříšen.

90. Chválíme tě, Ježíši, že jsi nám svou obětí zajistil nejdelší víkend v roce.

89. Farář, s ordinací a po instalaci, je něčím mezi lékařem a trubkou.

88. Na dveřích kříž. Červený.

87. "Ježíš miluje chudé a potřebné, ale zdá se, že Ježíšek má raději děti bohatých rodičů."

86. "Ptala jsem se dětí, jestli znají nějaké písničky o zvířátkách, a on začal: "Beránku Boóžíí....""

85. Nájemný klaun Hopsalín dělá při Vánočních besídkách mezi dětmi v mateřských školách (sic!) sexistické narážky na Marii a způsob, jakým otěhotněla. Rád bych mu vzkázal: "Pane, dě*ka jste vy."

84. "Pane faráři, budou Vánoce. Můžete nám přinést kousek toho duchovna?"

83. Tělo hyne, přežívá duše a fejsbukový profil.

82. Na úpatí Hostýna stojí socha Panny Marie, kterou "zhotovili studenti Arcibiskupského semináře". Snad si to chlapci celibátníci v rukodílně pěkně užili.

81. Zasténala: "Ó Bože", a tak jsem věděl, že ze všech přítomných se mám právě já zeptat, co ji trápí.

80. Na Hané znamená "podobojí": že pijete bílé víno i červené.

79. Za chvíli začíná mše - a lidé se v kostele modlí. Pro evangelíka dost nepochopitelný zážitek. (Evangelická tradice totiž učí v tomto punktu jinak: lidé před bohoslužbami spolu kecají a je marné snažit se je to odnaučit.)

78. Protivný týpek, ten Vinnetou, jak nesleze z koně a všude vede důležité řeči, že jsou všichni lidi bratři. Nemohl jsem se dočkat, až ho zabijí. - Šikovně ho parodoval Ježíš, když jel na oslu.

Pilátův soud

Pilát: Opět tedy král mým hostem, a proč to, Heroda jsi nezaujal?
Kaifáš: obracíme se na Řím, aby vynesl rozsudek nad Nazareťanem
my nemáme právo odsoudit člověka k smrti, potřebujeme, aby byl ukřižován,
to je vše, co pro nás máš udělat
Pilát: mluv se mnou, Ježíši, byl jsi tu přiveden, spoután a bit od svých vlastních
máš aspoň sebemenší vysvětlení, čím sis to zasloužil?
poslouchej, králi Židů: kde je tvé království?
Ježíš: nemám království v tomto světě
mé království je někde jinde, kdybych jen věděl kde
Pilát: jsi tedy král?
Ježíš: to říkáš ty. Hledal jsem pravdu a jsem zavržen
Pilát: co je pravda? je to neproměnný zákon? my oba máme pravdu – je a moje stejná jako ta tvá?
zástup: ukřižuj jej!
Pilát: proč chcete, abych ukřižoval vašeho krále?
zástup nemáme žádného krále, jen císaře
Pilát: nevidím důvod, nenašel jsem na něm žádné zlo, je neškodný, tak proč vám tak vadí?
je poblouzněn tím, že si myslí, že je významný
abych vás uspokojil, dávám to zbičovat
(39 ran bičem)
odkud jsi? o co ti jde? měl jsi být opatrný, teď už máš krůček ke smrti
proč nic neříkáš, když mám tvou hlavu ve svých rukou? jak můžeš být tak klidný?
Ježíš: nemáš žádnou moc ve svých rukou, jen tu, co ti byla dána odjinud
vše je dáno, a ty to nemůžeš změnit
Pilát: jsi hlupák, Ježíši Kriste. jak ti můžu pomoci?
zástup: Piláte, ukřižuj ho, pamatuj na césara, máš své povinnosti
ukřižuj ho, abys udržel mír,jinak budeš sesazen
Pilát: nenecháš mě, abych zastavil tvou velkou sebedestrukci
zemři si, jestli chceš, ty zbloudilý mučedníku
já si myji ruce, zemři jestli chceš, ty nevinná loutko

J18:29 Pilát k nim vyšel a řekl: "Jakou obžalobu vznášíte proti tomu člověku?" 30 Odpověděli: "Kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali." 31 Pilát jim řekl: "Vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona!" Židé mu odpověděli: "Není nám dovoleno nikoho popravit." 32 To aby se naplnilo slovo Ježíšovo, kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít. 33 Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: "Ty jsi král židovský?" 34 Ježíš odpověděl:"Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?" 35 Pilát odpověděl: "Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím ses provinil?" 36 Ježíš řekl: "Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud." 37 Pilát mu řekl: "Jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." 38 Pilát mu řekl: "Co je pravda?" Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl jim: "Já na něm žádnou vinu nenalézám.

I. pravda
Hledal jsem pravdu a jsem zavržen
co je pravda? je to neproměnný zákon? my oba máme pravdu – je ta moje stejná jako ta tvá?
"Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." Pilát mu řekl: "Co je pravda?"

Ježíšovo království je království pravdy
co je pravda? pro Piláta je hledání pravdy hledání vhodných právních formulací
pro někoho jiného je to pravda přesného poznání

pro Ježíše spočívá pravda ve spolehlivosti Božích slibů, ve stálosti jeho úmyslů a
v neotřesitelnosti jeho milosti
k lidem přichází ve formě svědectví, tedy jako oslovení žádající, aby bylo slyšeno a přijato
chápavým a poslušným osobním rozhodnutím – vírou
proto Ježíš Pilátovi nepředkládá pravdu jako nějaké poučení
nýbrž ho zve, aby se sám rozhodl pro pravdu
a Pilát se ptá proslulou otázkou „co je pravda?“ – zde „je ta moje stejná jako ta tvá?“
otázka moderní doby – je přece tolik pravd
ale zde možná směs přízně a zároveň distance Piláta vůči Ježíši
on odmítá pravdu, o které svědčí Ježíš, aby se ji podrobil
ale nechce se zase ani rozhodnout proti němu

II. danost, předurčenost, osudovost
nemáš žádnou moc ve svých rukou, jen tu, co ti byla dána odjinud
vše je dáno, a ty to nemůžeš změnit
32 naznačil, jakou smrtí má zemřít.
J 19:11 Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu."

Bůh to tak chce - „musí se to stát“, „to se stalo, aby se naplnilo“
Bůh to nejenom dopouští, ale i plánuje a řídí
Kristovo utrpení není Bohem jen dopuštěno, byl to jeho záměr, jeho vůle, on to tak předurčil
„Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho přibili na kříž a zabili“

také my můžeme na všechno své příkoří pohlížet jako na Boží vůli a dobře promyšlený plán
pak se nemusíme tolik zabývat druhotnými příčinami, lidmi, kteří nám toto utrpení a bolest přinesli, těmi piláty, které v životě potkáváme

můžeme se zlobit a svou zlobu můžeme přenést na Boha
když se objeví zloba vůči Bohu, je dobré ji dát průchod v jeho přítomnosti
všemu svému vzteku a nenávisti a nedělat si starosti, jak mu to říci
dlouho potlačovaná zášť podkopává vztah důvěry
zatímco vylití i negativních emocí může vztah lásky ještě prohloubit

dělal to i takový světec, jako byl Jób
vůbec to neznamenalo, že Boha dostatečně nectí
naopak, byla to známka toho, že jeho vztah k Bohu je opravdu důvěrný
je příznačné, že nakonec jej Bůh chválí a velebí,
zatímco jeho přátele, kteří se nad jeho hořkými slovy pohoršovali, Pán plísní

Žádné komentáře: