Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

151. Bude ateistická rebelie? Výjimku z nočního zákazu vycházení dostaly půlnoční Vánoční mše, ale ne Silvestrovské oslavy.

150. Roky jsme řešili, jaké to je, když muslimské ženy nosí zahalené obličeje. S koronavirem a rouškami jsme teď do toho experimentu byli vtaženi všichni.

151. Nazval svou firmu Boží střecha, chce tím naznačit, že staví střechy fakt skvělé. A když se to nepovede nebo nestihne, máte z postele výhled na boží střechu v pojetí trampském.


DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Hosanna

Ježíš s apoštoly vstupuje do bran Jeruzaléma, vítán davy (květná neděle)
Kaifáš žádá Ježíše, aby zastavil toto davové šílenství
bohužel: český překlad zatají mnozí z důležitých věcí, které jsou v původní verzi

Hosanna – žehnej nám
hey – sanna: hříčka: místo ho hey – jako pozdrav
JC (dží sí) zkratka jména Jesus Christ
(u slavných osob: jako BB – Brigitte Bardot nebo JFK John Fitgerald Kennedy)
a postupně se zástup ptá:
- můžeš se na mne usmát?
- jsi skvělý
- zemřeš pro mne?

Kaifáš:
řekni té chátře, ať je zticha, je příliš hlučná
řekni té lůze, která zpívá tvou píseň, že jsou hlupáci a že se mýlí
jsou dáni do klatby, ať se rozejdou

Ježíš:
proč marníš slovy stížnostmi na zástup?
nikdo nemůže utišit jejich křik
i kdyby každý jazyk zmlkl, zvuk bude pokračovat
skály a kameny samy začnou prozpěvovat: Hosanna…

zpívejte mi vaše písně, ale ne jen pro mě
zpívejte je pro sebe samotné, neboť jste blaženi (blahoslaveni)
není mezi vámi nikdo, kdo by neměl šanci vyhrát Království:
ani vy pomalí, ani trpící, ani rychlí, ani mrtví

Hosanna… zemřeš pro mne?

I. bude křičet kamení
L 19:37 Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. 38 Volali: "Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!" 39 Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: "Mistře, napomeň své učedníky!" 40 Odpověděl: "Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení."
o Kristově pravdě svědčí celý svět

podle SZ svět svědčí o Boží (stvořitelské) moci
Ž19:2 Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. 3 Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. 4 Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet. 5 Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan.
ale také svědčí o pravdě jeho konání svědčí proti svévoli lidí
Abk 2:10 (slovo proti těm, kdo mají dobyvačné úmysly): Rozhodl ses k hanbě svého domu učinit konec mnohým národům; hřešíš sám proti sobě. 11 I kámen ze zdi bude křičet, trám z kovu mu odpovídat. 12 Běda tomu, kdo staví město na prolité krvi a zabezpečuje tvrz bezprávím.

o Kristu mluví všechno ve světě
– slavnostně a v teologickém domýšlení o tom mluví pozdější list
Kol 1:15 On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,
16 neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
17 On předchází všechno, všechno v něm spočívá, 18 on jest hlavou těla - totiž církve.
On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má prvenství ve všem.
19 Plnost sama se rozhodla v něm přebývat,
20 aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích
- protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.


nám zbývá domýšlet, kde ve světě, ve věcech, ve vztazích
se zjevuje pravda křesťanství
o kráse stvoření mluvili mnozí
ale kde lze vidět nebo slyšet, že Kristus je vnitřním principem světa?

II. zpívejte pro sebe, vy všichni
chválíme Krista kvůli sobě, pro vlastní dobro

je omezené si myslet, že člověk žije jenom pro sebe, pro druhé lidi,
pro tento svět
ale stejně nepochopení je říkat, že žijeme především pro Boha,
je obtížně pochopitelné, když se řekne, že především máme chválit Boha
chválíme Boha proto, že poznáváme, jak on pro nás chce dobro, má nás rád
Krista, který přišel, aby nás zachránil
základním určením člověka je, aby žil s Bohem ve vztahu
štěstím, že Boha zná a důvěřuje mu

Žádné komentáře: