Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

151. Bude ateistická rebelie? Výjimku z nočního zákazu vycházení dostaly půlnoční Vánoční mše, ale ne Silvestrovské oslavy.

150. Roky jsme řešili, jaké to je, když muslimské ženy nosí zahalené obličeje. S koronavirem a rouškami jsme teď do toho experimentu byli vtaženi všichni.

151. Nazval svou firmu Boží střecha, chce tím naznačit, že staví střechy fakt skvělé. A když se to nepovede nebo nestihne, máte z postele výhled na boží střechu v pojetí trampském.


DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Zemřít by měl

(rada kněží)
první kněz: Kaifáši, rada na tebe čeká, jsou tady farizeové a kněží
Kaifáš: pánové, víte, proč jsme zde, máme problém a málo času na jeho řešení

(zvenku) dav: Hosana! Superstar!

Ananiáš: Poslechněte si ten křičící dav hlupáků na ulici!
jeden nebo dva triky s malomocnými a hned je celé město na nohou!
všichni uvnitř: on je nebezpečný!

(zvenku) dav: vyznej, že ty jsi ten, kdo byl předpověděn!

druhý kněz: ten muž je ve městě aby získal dav na svou podporu
třetí kněz: myslím, že bychom do toho měli zasáhnout
druhý kněz: teď je přímo kolem naší budovy
třetí kněz: rychle, Kaifáši, povolejme římskou stráž
Kaifáš: ne, počkejte, tento problém si žádá definitivní řešení
Ananiáš: co tedy dělat s Ježíšem Nazaretským, kouzelníkem, hrdinou hlupáků?
Kaifáš: jedno musím přiznat: Ježíš je senzační
Ananiáš: ale ten zběsilý dav se brzy vymkne kontrole
třetí kněz: ale jak Ježíše zastavit, jeho popularita stoupá?

Kaifáš: zdá se mi, že mohou povstat zlé věci,
lid ho prohlásí za krále, který by mohl vyhnat Římany,
vidím krev a zkázu, také naší zkázu vinou toho muže

třetí kněz: co tedy dělat s ježíšománií?
Ananiáš: jak se vypořádat s tímto tesařským králem?
třetí kněz: jak jít na toho, muže, který už je slavnější než Jan Křtitel?

Kaifáš: hlupáci, vy vůbec nepřemýšlíte!
do toho hazardu se vůbec nebudeme pouštět, musíme ho zcela zničit
tak jako Jan Křtitel dříve, i Ježíš musí zemřít
kvůli národu musí Ježíš zemřít
(v českém překladu toto klíčové slovo chybí:
for the sake of nation, this Jesus must die)


I. Kaifáš – v té době židovský velekněz
v jeho paláci se sešel sanhedrin – velerada, aby Ježíše zajali a zabili
Mt 26:3 Tehdy se sešli velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kaifáš, 4 a uradili se, že se Ježíš zmocní lstí a že ho zabijí. 5 Říkali: "Jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nebouřil."
je zde tedy také to, že mají strach ze zástupů, anebo jiná zpráva
J 11:47 Velekněží a farizeové svolali radu a řekli: "Co si počneme? Ten člověk činí mnohá znamení 48 Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří, a přijdou Římané a zničí nám toto svaté místo i národ."

nevědomky se Kaifáš stává prorokem
J 11:49 Jeden z nich, Kaifáš, velekněz toho roku, jim řekl: "Vy ničemu nerozumíte; 50 nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ." 51 To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ
Ježíšova smrt bude zástupnou za lid
Ř 5:6 Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. 7 Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. 8 Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.
lidé se na něm provinili,
ale Ježíš jejich vinu snesl, unesl
(odpustil, neobrátil ji pro nim ve výčitkách, vyzkratoval to napětí na sobě)
dokonce se modlil za odpuštění pro ty, kdo se provinili

Ananiáš – Kaifášův předchůdce, který se však i za něj aktivně účastnil církevní politiky


II. celé dohadování se pohybuje v takovémto schématu:

podvodník
nám - nebezpečný – národu
(obdivuhodný)

Žádné komentáře: