Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

151. Bude ateistická rebelie? Výjimku z nočního zákazu vycházení dostaly půlnoční Vánoční mše, ale ne Silvestrovské oslavy.

150. Roky jsme řešili, jaké to je, když muslimské ženy nosí zahalené obličeje. S koronavirem a rouškami jsme teď do toho experimentu byli vtaženi všichni.

151. Nazval svou firmu Boží střecha, chce tím naznačit, že staví střechy fakt skvělé. A když se to nepovede nebo nestihne, máte z postele výhled na boží střechu v pojetí trampském.


DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Byl boj

(Boj na zemi – zpěvník Svítá 24 )

podkladem je Zj 11,7-18
bitva na nebi
Michal a jeho andělé bojují proti drakovi a jeho andělům
drak a jeho andělé svrženi z nebe na zem
pronásleduje ženu (Marii)
(krásné obrazy – jak z fantasy filmu)
vede válku proti jejímu potomstvu (tj. těm, kdo se drží svědectví Ježíšova)

I. je boj
člověk asi má přirozenou potřebu vyhledávat pokoj, pohodu
vytvářet pokoj, aspoň nakolik to jde
to však může znamenat, že mnoho věcí prostě musíme přehlédnout, nevidět
duchovní život je boj

3 drak prohrál, když pokoušel Krista na poušti

4 křesťan stále poznává, že svůj boj prohrává,
že nedovede nad zlem zvítězit

naše slabost je umocněna tím,
že (už) nedovedeme dobro a zlo dobře rozlišovat
vždyť to zvíře pitomý ztupilo mi svědomí
(co tupí naše svědomí:
- když si neustále nacházíme omluvy pro své špatnosti
- když je zla tolik, že už nejsme schopni ho vnímat
- když jsme si mysleli, že děláme dobro, a špatně to skončilo
- když ti, kdo jednají špatně, jsou úspěšní)

5 Ježíš na naší straně, posila

Ef 6:10 A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11 Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům,
(doslova: proti tělu a krvi)
ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy,
proti nadzemským duchům zla.
13 Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj
abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.

(jaká je ta zbroj?)
14 Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou,
obrněni pancířem spravedlnosti,
15 obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'
16 a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17 Přijměte také přilbu spasení (tj. vědomí, že jsme zachráněni)
a meč Ducha, jímž je slovo Boží.
(takto bojoval Ježíš na poušti)

II. boj má kosmickou dimenzi
není to boj proti lidem
jde o to boj proti drakovi, který ohrožuje celý svět
dnes bychom řekli: boj proti některým trendům, tendencím, sklonům, duchu doby

jistě je to boj přede vším v mém srdci
je to boj, který bojuji ve svém blízkém okolí: např. o vztahy lásky, porozumění
ale i toto může být příliš úzké:
- např. jak zabránit ekologické katastrofě
- jak zabránit světové válce, terorismu
- jak zabránit konzumnímu zpovrchnění světa

Žádné komentáře: